Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2023): Tuyên giáo Thủ đô góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại

Trải qua chặng đường 93 năm (1/8/1930 – 1/8/2023) phát triển, công tác tuyên giáo của Đảng có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với hành trình đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cách đây 93 năm (ngày 1/8/1930), nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
Tạo đồng thuận trong xã hội để xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại
Ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện và 7 cơ quan báo chí của Thành phố trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 93 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Cùng với những thành tựu trong công tác tuyên giáo của Đảng 93 năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn giữ vị trí trọng yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Trong đó, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố từng bước được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo và sự sắc bén, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Đặc biệt, trong 15 năm qua kể từ dấu mốc Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, hệ thống tuyên giáo Thủ đô như “những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, luôn phát huy vai trò xung kích và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới việc tổ chức, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hệ thống tuyên giáo Thủ đô kịp thời nắm bắt tình hình dư luận về các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố; xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; đấu tranh, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần mang lại sự bình yên cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tạo đồng thuận trong xã hội để xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại
Xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, tác động không nhỏ tới diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội. Song ngành Tuyên giáo Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp, linh hoạt.

Công tác tuyên giáo được nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật. Đó là tiếp tục triển khai chuyển đổi số kịp thời, linh hoạt, phù hợp, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyên giáo Thủ đô chủ động tham mưu và tăng cường triển khai các chương trình phối hợp, góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nổi bật là việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo trong triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, gắn với ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện và 7 cơ quan báo chí của Thành phố trong giải phóng mặt bằng dự án. Việc này có ý nghĩa quan trọng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần triển khai dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và mục tiêu đặt ra.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy, hệ thống tuyên giáo Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác tuyên giáo thành phố năm 2023, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 với 123 nội dung. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo, trên tinh thần “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố từng bước được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo và sự sắc bén, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Đặc biệt, trong 15 năm qua kể từ dấu mốc Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, hệ thống tuyên giáo Thủ đô như “những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, luôn phát huy vai trò xung kích và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/tuyen-giao-thu-do-gop-phan-tao-dong-thuan-trong-xa-hoi-xay-dung-ha-noi-van-minh-hien-dai-158915.html