Kỳ vọng sự vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Với những cơ chế chính sách đặc thù này, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân Hà Nội tin tưởng Thủ đô sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trở thành Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Phát triển thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, bên cạnh kết quả và thành tích đã đạt được, Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ, Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Nhiều tiềm năng, lợi thế của Thủ đô vẫn chưa được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ.

Từ thực tiễn và vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt cũng như yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết đưa ra mục tiêu đến năm 2030: Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Kỳ vọng sự vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội
Thủ đô sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trở thành Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 – 2030 tăng 8,0 – 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 – 13.000 USD. Về tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết nêu: “Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Nghị quyết đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế.

Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống; Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hình thành một số cực tăng trưởng mới

Liên quan tới đô thị, Bộ Chính trị chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, vừa phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, vừa tạo ra nguồn lực, không gian và động lực phát triển mới cho Thủ đô, gắn kết hài hoà, hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các địa phương khác trong vùng và cả nước; trọng tâm là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội.

Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu tăng tỉ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống; Quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng. Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hoà, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn kết hợp với phát triển du lịch xanh.

Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả; trong đó chú trọng phân bổ, ưu tiên hợp lý nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, kết hợp với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho các dự án kết cấu hạ tầng, nhất là dưới hình thức đối tác công tư (PPP), gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thủ đô; Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại; hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị; đầu tư xây dựng thêm các cầu qua sông Hồng, sông Đuống.

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030. Mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài; nghiên cứu, xây dựng thêm 1 sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc; Phát triển đô thị Hà Nội thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước. Tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm; Phấn đấu đến năm 2025, có 3 – 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 – 2 huyện phát triển thành quận.

Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị và khai thác hiệu quả, bền vững các công trình, không gian lịch sử văn hoá tại khu vực nội đô lịch sử; Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện hiệu quả việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành; ưu tiên sử dụng quỹ đất sau di dời để xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội…/.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam:

Kỳ vọng Hà Nội sẽ liên kết tốt với các tỉnh trong vùng

Trước hết cần khẳng định Thủ đô Hà Nội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đến sự phát triển. Đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, Thủ đô Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội. Hà Nội hiện là một trung tâm kinh tế lớn, đóng góp gần 20% GDP của cả nước.

Từ đó có thể thấy những cơ chế đặc thù để Hà Nội vươn tầm trong giai đoạn tới, cũng là đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Nghị quyết số 15/NQ-TU của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm: “…xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển”.

Hy vọng tới đây, Hà Nội sẽ có mối liên kết tốt với các tỉnh trong vùng, để không những phát huy được động lực vùng mà còn thúc đẩy các tỉnh trong vùng phát triển. Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội để tạo vị thế xứng tầm với Thủ đô.

——————————

Ông Nguyễn Huy Quý – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Thanh Oai:

Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Để phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững thì vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 15/NQ-TU của Bộ Chính trị là phát triển các sản phẩm làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống và các dịch vụ đặc trưng của Thủ đô. Thực tế Hà Nội có hàng nghìn làng nghề truyền thống và các sản phầm nghề truyền thống có giá trị kinh tế cao, thời gian qua có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng. Hy vọng thời gian tới, những khó khăn vướng mắc liên quan đến các làng nghề sẽ được tháo gỡ.

Đối với huyện Thanh Oai, chúng tôi luôn quán triệt phải nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp song song với việc phát triển doanh nghiệp từ các làng nghề truyền thống. Do đó, hàng năm Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện đều bám sát chỉ đạo của Thành phố và Huyện ủy để xây dựng kế hoạch và nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu phát triển chi bộ Đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Mỗi năm kết nạp thêm khoảng 10 đảng viên mới, đặc biệt năm 2020 đã kết nạp được 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối luôn cập nhật kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội để tổ chức các lớp học quán triệt, nghiên cứu, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

——————————

Ông Phạm Văn Hà – Bí thư chi bộ Khu dân cư số 3 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa):

Mong Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Tôi đã trải qua nhiều năm sống ở Thủ đô, chứng kiến sự thay đổi và phát triển Thủ đô từng ngày, từng tháng từ kinh tế, hạ tầng giao thông, điện đường trường trạm đến y tế, văn hóa, giáo dục… Để đảm bảo chất lượng cuộc sống, mọi người dân Thủ đô đều mong muốn Thành phố của mình văn minh, tươi đẹp.

Với Nghị quyết số 15/NQ-TU, đảng viên và nhân dân ủng hộ hoàn toàn, chỉ mong sao Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Đồng thời sẽ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đưa ra nhằm phát triển Hà Nội thành Thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc. Tôi mong các cấp, ngành sẽ ra sức làm tốt trách nhiệm của mình, tạo ra bước đột phá trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

——————————

Ông Nguyễn Văn Huy, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì):

Đảng viên sẽ gương mẫu đi đầu

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chi bộ thôn Ngọc Hồi đã tổ chức họp triển khai quán triệt Nghị quyết tới 80 đảng viên. Về cơ bản, tất cả đảng viên của Chi bộ đều đã nắm được nội dung của Nghị quyết.

Trong đó, với bản thân thôi, tôi đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường được nêu ra trong Nghị quyết. Năm 2025, Hà Nội có 3 – 5 huyện lên quận; năm 2030 thêm 1 – 2 huyện lên quận…

Đối với huyện Thanh Trì, theo định hướng quy hoạch, Thanh Trì là khu vực phát triển đô thị phía Nam Thủ đô và huyện là một trong 5 địa phương sẽ phát triển thành quận trong giai đoạn 2021-2025. Tại thời điểm phê duyệt Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận (tháng 10/2019), huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đang đồng lòng bổ sung các tiêu chí còn thiếu. Với vai trò là cơ sở Đảng, đảng viên trong Chi bộ sẽ gương mẫu đi đầu trong công tác quán triệt và giao nhiệm vụ cho từng đảng viên tuyên truyền về phương hướng phát triển Thủ đô tới đông đảo quần chúng nhân dân. Trong đó nhấn mạnh vào tích cực phát triển văn kinh tế, xã hội, thể dục thể thao nhằm xây dựng Thủ đô theo đô theo hướng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

——————————

Đảng viên Nguyễn Tuyết Mai, Chi bộ 4, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng:

Phát huy tính xung kích của thanh niên vào sự phát triển của Thủ đô

Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đưa ra để phát triển Hà Nội thành Thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc. Để hoàn thành mục tiêu này, cần chú trọng chăm lo phát triển thanh niên. Bởi thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Những năm qua, Đảng ủy phường Đống Mác luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động nhằm kêu gọi, tập hợp thanh niên, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Quán triệt mỗi thủ lĩnh Đoàn ở khu dân cư phải là người gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Bên cạnh đó, thanh niên trên địa bàn phường cũng duy trì lịch họp chi đoàn để thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến vào việc triển khai các hoạt động, phong trào của đoàn thanh niên và địa phương.

Thông qua những hoạt động này, nhiều bạn đoàn viên, thanh niên đã đóng góp ý tưởng, sáng kiến của mình để triển khai hiệu quả các công việc của địa phương mà minh chứng rõ nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố trong thời gian qua. Thanh niên phường Đống Mác sẽ tiếp tục phát huy tính xung kích, tiên phong, gương mẫu để tạo dựng hình ảnh của thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô./.

 

N.Công – P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ky-vong-su-vuon-len-manh-me-cua-thu-do-ha-noi-139686.html