LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh.

Theo đó, ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện Thạch Thất xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung tuyên truyền vận động các doanh nghiệp đông công nhân lao động thành lập tổ chức Công đoàn, rà soát vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện cũng tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS và cán bộ phụ trách công tác tài chính, kểm tra, thanh tra nhân dân, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở. Tổ chức thành công lớp Đề án nâng cao chất lượng CĐCS cho Chủ tịch Công đoàn khối doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện Thạch Thất chú trọng công tác thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

Kịp thời kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, các chức danh chủ chốt LĐLĐ huyện và CĐCS khi thay đổi về công tác nhân sự. Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028.

Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới đại hội đại biểu Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI; chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028; khảo sát thực trạng tình hình hoạt động của các CĐCS chuẩn bị Đại hội.

Các cấp Công đoàn huyện cũng làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Các CĐCS đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng được 25 cán bộ, đoàn viên Công đoàn, xem xét, kết nạp được 17 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Tham gia đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ bảo trợ trẻ em… góp phần thực hiện tốt công tác xã hội trên địa bàn huyện.

K.Tiến