Lồng ghép việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hoá” để triển khai thực hiện; Tổ chức rà soát, thống kê, lựa chọn, đưa tập quán xã hội tốt đẹp có giá trị văn hoá xã hội vào danh mục để bảo tồn và phát huy giá trị.

Đó là một trong những nội dung tại kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 do Sở Văn hoá và Thể thao ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước.

Lồng ghép việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Ảnh minh hoạ: Internet.

Với mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước. Đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện các tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức tốt các nội dung về quy ước, hương ước.

Theo kế hoạch, trong quý 3-4/2021, Sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng quy ước, hương ước tại các quận, huyện, thị xã; Tổ chức hội thảo về quy ước, hương ước.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền công tác xây dựng, thực hiện quy ước hương ước; Tuyên truyên trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử Thành phố và trên hệ thống truyền thanh cơ sở…; Lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào, hoạt động nghiệp vụ khác.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước. Ngoài ra Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: in ấn tờ rơi, tờ gấp, phát hành cẩm nang công tác xây dựng, quản lý quy ước, hương ước…

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm đưa nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trong công nhận danh hiệu làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá. Hướng dẫn các địa phương bổ sung nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố.

Thực hiện rà soát, kiểm tra quy trình xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn Thành phố; Tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hoá” để triển khai thực hiện; Tổ chức rà soát, thống kê, lựa chọn, đưa tập quán xã hội tốt đẹp có giá trị văn hoá xã hội vào danh mục để bảo tồn và phát huy giá trị.

Huyền Nhâm / nguoihannoi.com.vn