Năm 2024: Tập trung kiểm tra việc cấp “sổ đỏ”, cấp phép xây dựng

Các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra gồm: Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện; cấp Giấy phép xây dựng; lĩnh vực Đầu tư, Đăng ký kinh doanh

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, việc kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn Thành phố.

Thông qua kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Năm 2024: Tập trung kiểm tra việc cấp “sổ đỏ”, cấp phép xây dựng
Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội kiểm tra tại quận Nam Từ Liêm

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; Rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 theo Kế hoạch của Thành phố; việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; Công tác tổ chức thực hiện Đề án Mô hình một cửa hiện đại.

Các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra gồm: Chuyên đề công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện; cấp Giấy phép xây dựng; lĩnh vực Đầu tư, Đăng ký kinh doanh; lĩnh vực Công Thương; lĩnh vực Nội vụ; lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa; Y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra Bộ phận Một cửa và giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã đối với các thủ tục hành chính chứng thực; cấp phép xây dựng (đối với các trường hợp phải xin phép xây dựng); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện; các thủ tục hành chính được ủy quyền theo thẩm quyền giải quyết.

Thời hạn kiểm tra là từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm kiểm tra. Việc kiểm tra có thể tiến hành định kỳ theo Kế hoạch kiểm tra hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, hoặc kiểm tra đột xuất tại đơn vị có phản ánh, kiến nghị hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra. Trong đó, kiểm tra đột xuất ít nhất 15 cuộc, tập trung vào lĩnh vực, địa bàn có phản ánh, kiến nghị.

Phương Thảo