Năm 2024 vốn kế hoạch đầu tư công của Hà Nội là hơn 81.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Minh Hải cho biết, theo thông báo của Trung ương, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố là 81.033 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 9.451 tỷ đồng, ngân sách địa phương 71.582 tỷ đồng.

Ngày 23/11, báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết: Giải ngân kế hoạch năm 2023 được 30.133 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch Trung ương giao và 56,7% kế hoạch Thành phố giao. Ước giải ngân cả năm 2023 được 48.600 tỷ đồng đạt 91,5% kế hoạch Thành phố giao và 103,5% kế hoạch Trung ương giao.

Giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài được 1.885 tỷ đồng đạt 44,3% kế hoạch (4.256 tỷ đồng). Ước giải ngân đến hết năm được 4.020 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch.

Năm 2024 vốn kế hoạch đầu tư công của Hà Nội là hơn 81.000 tỷ đồng
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, về nguồn vốn, theo thông báo của Trung ương tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố là 81.033 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 9.451 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 71.582 tỷ đồng.

Về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Cấp thành phố có 47.410 tỷ đồng; cấp huyện là 33.102 tỷ đồng. Ngoài ra, Thành phố còn bố trí vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 521 tỷ đồng.

Trong đó, Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố (47.410 tỷ đồng) sẽ được bố trí cho 3 nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất là, hoàn trả vốn ứng, thanh toán linh hoạt, bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ địa phương bạn 10.611 tỷ đồng. Thứ hai là, bố trí vốn thực hiện dự án cấp Thành phố 26.755 tỷ đồng. Thứ ba là, Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, hỗ trợ xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã 10.045 tỷ đồng.

Về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố là 253.763 tỷ đồng. Thành phố đã bố trí trong giai đoạn 2021 – 2023 là 93.268 tỷ đồng và còn phải bố trí trong giai đoạn 2024 – 2025 là 160.495 tỷ đồng.

Sau khi rà soát, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 với 2 nội dung. Cụ thể, UBND Thành phố đề nghị điều chỉnh tổng nguồn vốn Kế hoạch để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố 552 tỷ đồng từ nguồn thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 4 dự án khẩn cấp lĩnh vực đê điều, thủy lợi 177 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; bổ sung kế hoạch vốn trung hạn của một số nhiệm vụ, dự án quan trọng với tổng nhu cầu vốn là 13.518 tỷ đồng.

Năm 2024 vốn kế hoạch đầu tư công của Hà Nội là hơn 81.000 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Hà Nội là 81.033 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Tổng nhu cầu vốn trung hạn cần bổ sung của các nhiệm vụ, dự án nêu trên là 13.518 tỷ đồng. Số này được bổ sung từ các nguồn vốn, trước hết là điều chỉnh giảm 7.472 tỷ đồng của các nhiệm vụ, dự án đến nay chưa triển khai được và không hấp thụ hết kế hoạch vốn đã được giao hoặc dự nguồn. Nhu cầu còn lại 6.046 tỷ đồng được bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án nhưng chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố tháng 12/2023.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đề xuất cho phép tiếp tục thực hiện các cơ chế thanh toán linh hoạt như đã được Thành ủy, HĐND Thành phố cho phép thực hiện từ năm 2023 trở về trước; cho phép được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 cho 5 dự án khẩn cấp lĩnh vực đê điều đến hết năm 2023 hết thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt dự án, để thanh toán khối lượng thực hiện.

Đề xuất HĐND Thành phố giao UBND Thành phố quyết định kế hoạch kéo dài năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án cấp Thành phố, các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu; giao HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ngân sách cấp mình đảm bảo tuân thủ quy định…

Về nguồn vốn đầu tư ngân sách năm 2024, đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố là 552 tỷ đồng.

Về thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực và xây dựng hạ tầng kinh tế, ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Đề xuất phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án đã phê duyệt là 5.819 tỷ đồng. Đối với các khoản kinh phí chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết là 4.226 tỷ đồng, giao UBND Thành phố trình phân bổ chi tiết ngay sau khi được Thành ủy, HĐND Thành phố thông qua chủ trương và thực hiện rà soát, hoàn thành tại kỳ họp đầu năm 2024…

Lê Thắm