Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, chú trọng các sản phẩm đặc sản vùng miền

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trong năm 2023, ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được cấp sao, chú trọng các sản phẩm đặc sản vùng miền.

Đối với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội chủ trương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình theo định hướng phát triển Thành phố với quan điểm, mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nông thôn mới cần thực chất hơn, thiết thực hơn hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới văn minh và hiện đại.
Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, chú trọng các sản phẩm đặc sản vùng miền
Trong năm 2023, ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. (Ảnh minh họa: Lương Hằng).

Với chương trình OCOP, trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2022, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được cấp sao. Chú trọng phát triển các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm truyền thống của địa phương, làng nghề có thương hiệu đặc biệt là sản phẩm có sự tham gia của đông đảo cộng đồng. Hỗ trợ, phát triển, mở rộng quy mô thị trường tiêu thụ trong nước, xúc tiến xuất khẩu đối với các sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng ít nhất khoảng 400 sản phẩm mới. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm từ ý tưởng, sản phẩm đặc sản phẩm vùng miền, làng nghề có thương hiệu, sản phẩm có sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

Phấn đấu có 20 sản phẩm được tham gia đánh giá và phân loại sản phẩm cấp quốc gia theo quy định; đánh giá, phân loại lại các sản phẩm OCOP đã hết thời gian chứng nhận theo quy định và tham mưu UBND Thành phố ban hành chính sách đồng bộ hỗ trợ các chủ thể phát triển, nâng cấp sản phẩm để tham gia dự thi các chương trình OCOP.

Để đạt được những yêu cầu trên, trong năm 2023, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú trên trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội về phương pháp, bước đi, cách làm, gương điển hình tiên tiến hoặc phê phán, phản ánh kịp thời những địa phương, những đơn vị còn hạn chế… trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực đối với cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; cán bộ quản lý Chương trình OCOP tại các cấp (Thành phố, huyện, xã), các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, hợp tác xã, trang trại…

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-san-pham-ocop-chu-trong-cac-san-pham-dac-san-vung-mien-152542.html