Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy ước của các tổ dân phố

Sáng 8/11, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tọa đàm “Xây dựng và thực hiện quy chế tổ dân phố trên địa bàn quận Đống Đa”. Cuộc tọa đàm nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước của các tổ dân phố.

Theo báo cáo đề dẫn tọa đàm, thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy ước tại các tổ dân phố trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền quận Đống Đa quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm tạo tính thống nhất về mặt quy tắc văn hóa nơi công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tự quản và truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư. Đồng thời góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình.
Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy ước của các tổ dân phố
Các đại biểu tham dự tọa đàm

Sau khi thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Đề án 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, tính đến nay, toàn quận Đống Đa có 380 tổ dân phố.

Số lượng tổ dân phố đã xây dựng quy ước là 288/380, đạt tỷ lệ 76%. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa là trên 80%. Số lượng quy ước tổ dân phố đã được UBND phường phê duyệt là 207/288, đạt 71,8%…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác xây dựng, thực hiện quy ước tổ dân phố trong những năm vừa qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Trong đó, nhiều quy ước còn sơ sài về nội dung, sao chép, lặp lại pháp luật và chủ trương, chính sách của Nhà nước, thiếu nét đặc trưng văn hóa, xã hội, phong tục tập quán; thuần phong mỹ tục của từng địa bàn khu dân cư; công tác quản lý, kiểm soát việc xây dựng thực hiện quy ước còn chưa sâu sát, nhiều nơi thực hiện còn hình thức, mang tính phong trào; công tác phối hợp, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ trong triển khai quản lý quy ước còn chưa cao…

Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy ước của các tổ dân phố
Các đại biểu tham luận tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc triển khai xây dựng, thực hiện quy ước tổ dân phố; những thuận lợi, khó khăn, kết quả, hạn chế và nguyên nhân; các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng thực hiện quy ước tổ dân phố trong thời gian tới; phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư, bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp.

Tại tọa đàm các đại biểu cũng nêu các nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp đối với xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố; xây dựng những mô hình quy ước có nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa bàn dân cư, với những đặc điểm kinh tế, xã hội khác nhau nhằm phát huy tốt vai trò của quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa và tăng cường tính tự quản cộng đồng…

X.Sinh
https://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-xay-dung-va-thuc-hien-quy-uoc-cua-cac-to-dan-pho-148441.html