Nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký ban hành công văn số 1021-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TƯ ngày 17/2/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 ”, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (Hội nghị lần thứ mười ba) và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII (Hội nghị lần thứ mười lăm).
Ha noi
Phát triển Thủ đô Hà Nội toàn diện, nhanh, bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị, các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm: Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với việc quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra; đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là cấp cơ sở và cấp chi bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 18/1/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới ”.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định, quy trình, quy chế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp; ban hành các quy định, quy chế quy trình bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Nghiên cứu, rà soát để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền một số nội dung, lĩnh vực theo nguyên tắc cấp nào làm tốt thì để cấp đó triển khai thực hiện, đồng thời, tăng tính chủ động cho các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Giao các Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII chỉ đạo rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố để có giải pháp tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá, quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét đối với các lĩnh vực; đảm bảo các chính sách phải thực sự có tính đột phá, khả thi, hiệu lực, hiệu quả, thu hút được các nguồn lực tài chính công và tư, phát huy được nguồn lực đất đai, tài sản công, thu hút nguồn lực chất lượng cao cho sự phát triển của Thủ đô và của vùng Thủ đô.

Trước mắt, trên cơ sở kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đối với những chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch thì phải củng cố vững chắc và phấn đấu đạt cao hơn. Đối với 6 chỉ tiêu khó hoàn thành, phải rà soát, đánh giá kỹ những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh giải pháp, biện pháp, đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khả thi để tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất.

Văn bản đề nghị các cấp ủy Đảng cần nêu cao quyết tâm, chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, phổ biến, quán triệt, xây dựng các văn bản, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến đảng bộ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Phúc