Nhiều kết quả quan trọng đạt được trong cải cách hành chính quý I năm 2024

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong quý I/2024 lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội và người đứng đầu các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng được doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

11.jpg

Đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi số tại bộ phận “một cửa” UBND quận Long Biên.

Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” ngay từ đầu năm Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện các nội dung cải cách hành chính (CCHC). Kết quả cụ thể về (CCHC) quý I năm 2024:

Về cải cách thể chế:

Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu CCHC của Thành phố. Trong Quý I/2024, UBND Thành phố đã ban hành 29 Quyết định quy phạm pháp luật (QPPL); Công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được UBND Thành phố quan tâm, trong quý 1/2024, đối với VBQPPL của Thành phố, đã tự kiểm tra đối với 14 Quyết định do UBND Thành phố ban hành và 06 văn bản QPPL do cấp huyện gửi đến. Qua công tác kiểm tra, VBQPPL do UBND Thành phố và văn bản do cấp huyện ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Thành phố đã đăng tải 943 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố.

Về công tác theo dõi thi hành Luật Thủ đô, Thành phố đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố; hoàn thiện thành 9 chính sách lớn đề nghị xây dựng Luật và tiến hành đánh giá tác động của chính sách; hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc Hội về đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và hoàn chỉnh để trình Ủy ban thường vụ Quốc Hội xem xét thống nhất (dự kiến trong ngày 12- 15/4/2024), trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024.

Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Thành phố tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với phân cấp, ủy quyền là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng xây dựng cơ chế liên thông trong thực hiện TTHC và tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Thành phố đã ban hành 25 Quyết định và 07 Kế hoạch liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thực hiện rà soát, đơn giản hóa và công bố, công khai TTHC, UBND Thành phố đã sớm ban hành văn bản 218/UBND-KSTTHC ngày 19/01/2024…

Về kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đến nay, 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều bảo đảm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) được thực hiện nghiêm túc, tính đến ngày 28/2/2023, Thành phố (quan Văn phòng UBND Thành phố) tiếp nhận, xử lý theo quy định 384 PAKN theo về quy định TTHC được gửi đến qua đường dây nóng (số điện thoại 0243.934.6034), zalo, địa chỉ hộp thư điện tử (kiemsoatthutuchanhchỉnh a hanoi.gov.vn) và trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (tháng 01 tiếp nhận 235 KNPA, tháng 02 tiếp nhận 149 KNPA).

Về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ:

Thành phố chỉ đạo tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng đồng bộ, thông suốt và liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bản Thành phố. Đến tháng 3/2024, 18/19 cơ quan thuộc Thành phố đã hoàn thành việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở trong diện sắp xếp, kiện toàn.

Thành phố tiếp tục tập trung triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 thuộc thành phố Hà Nội. Qua rà soát, theo tiêu chỉ về diện tích và dân số, thành phố Hà Nội có 173 xã, phường, thị trấn và 01 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp… Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm để xem xét, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm phù hợp với quy định của Trung ương, Thành phố, hoàn thành trước ngày 31/3/2024. Đến nay, đã có 54 cơ quan hành chính thuộc Thành phố và 2.600 đơn vị sự nghiệp được phê duyệt Đề án Vị trí việc làm theo quy định.

Đối với tuyển dụng công chức, viên chức, trong quý I năm 2204, Thành phổ đã tổ chức sát hạch vào công chức 101 người; tổ chức cho ý kiến kế hoạch tuyển dụng công chức phường đối với 01 quận. Tiếp tục chỉ đạo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, tập trung khối giáo dục. Kết quả: Trong quý 1 năm 2024, đã có 9 vị trí lãnh đạo, quản lý khối giáo dục được bổ nhiệm thông qua thi tuyển. Thành phố đã hoàn thành việc bổ nhiệm 22.769 giáo viên từ hạng 3 lên hạng 2.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới từ hình thức đến nội dung. Thành phố đưa chỉ tiêu, yêu cầu đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức từ Thành phố xuống tới cấp xã được tập tuấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng, giao tiếp trên không gian mạng, qua kênh phản ánh, kiến nghị trực tuyến, điện thoại, email, 30% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỷ năng phân tích và xử lý dữ liệu. Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các lớp bối dưỡng quản lý nhà nước năm 2024 theo Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 theo các kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Về cải cách tài chính công:

Thành phố đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tải chính – ngân sách tại địa phương. Đến nay, 100% theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước đã được Thành phố thực hiện. Đối với tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra của các cơ quan Trung ương, Thành phố: Thành phố phải tổ chức thực hiện là 60 kết luận thanh tra, đã thực hiện xong 44 kết luận và đang tổ chức thực hiện 16 kết luận (50 kiến nghị), trong đó đã thực hiện xong 24 kiến nghị và đang tổ chức thực hiện 26 kiến nghị.

Về thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 20/3/2024 toàn Thành phố giải ngân đạt 7.019 tỷ đồng (tương đương 8,7% kế hoạch). Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và diện tích chuyên dùng, Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, trên cơ sở rà soát, các cơ quan, đơn vị đã trình Thành phố phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng… Đến nay, Thành phố đã có 37 đơn vị tự chủ. Trong năm 2024, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có những giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra (nâng mức tự chủ tài chính cho 327 đơn vị).

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

Thành phố xác định ưu tiên triển khai phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC. Ngày 08/02/2024, UBND Thành phổ ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024; Ban hành hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, ban hành quy chế Quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu thành phố Hà Nội; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố tiếp tục duy trì ổn định hạ tầng dùng chung của Thành phố, các hệ thống lớn phục vụ hoạt động nội bộ: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Thành phố tập trung 3 cấp, Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố; Hệ thống hợp trực tuyến đến 579 xã, phường, thị trấn;… Hiện Thành phố đang tập trung chỉ đạo triển khai việc xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai Chính quyền điện tử; Trung tâm điều hành thông minh của Thành phố (IOC), chỉ đạo phát triển dữ liệu điện tử. Đặc biệt, trong quý I năm 2024, Thành phố đẩy mạnh thực hiện chỉ trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản không dùng tiền mặt; xây dựng hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện chỉ trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt; thực hiện số hóa hộ tịch; thí điểm thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt…

Trong quý I, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiểm tra giải quyết TTHC, phản ánh, kiến nghị, cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục liên thông, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỳ luật, kỷ cương công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khi được lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố giao.

Trong quý II/2024, UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sau: (1) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác CCHC gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. (2) Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU, Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND Thành phố; Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi và Đề án 06 thành phố Hà Nội. (3) Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tổ chức các rộng các sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC. (4) Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Bộ Chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã; Chỉ số CCHC các phòng chuyên mỗn thuộc quận, huyện, thị xã và Chỉ số CCHC cấp xã. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố. (5) Tập trung xây dựng văn bản triển khai Luật Thủ đô sau khi được thông qua. (6) Tăng cường phân cấp, uỷ quyền trong giải quyết TTHC gắn với việc điều tiết, phân bổ nguồn lực thực hiện; rà soát, chuẩn hoá quy trình giải quyết các công việc ngoài TTHC. (7) Triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 thuộc thành phố Hà Nội. (8) Hướng dẫn, triển khai công tác chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức thuộc Thành phố sau khi Chính phủ ban hành các quy định chi tiết việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quản lý. (9) Triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Thành phố. (10) Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố đã được phê duyệt, đảm bảo đạt mục tiêu đổi mới, thiết thực, hiệu quả. (11) Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố. (12) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ./.

Phan Anh

Nhiều kết quả quan trọng đạt được trong cải cách hành chính quý I năm 2024 (nguoihanoi.vn)