Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm

Năm 2024, thành phố Hà Nội đặt kế hoạch phấn đấu doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 2.700 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm…

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố năm 2024.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố năm 2024 là cơ sở, định hướng phát triển kinh tế tập thể, nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội chung của Thành phố và các lĩnh vực, ngành nghề, địa phương.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội. Từng bước tháo gỡ vướng mắc cho khu vực kinh tế tập thể, hướng dẫn, vận động giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động trên địa bàn, tạo dư địa thành lập mới các hợp tác xã.

Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm
Ảnh minh họa: Hà Phong.

Đồng thời củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp. Phấn đấu tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã, 145 tổ hợp tác; số hợp tác xã hoạt động loại tốt, khá chiếm từ 65 – 70%; doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 2,7 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm; lãi bình quân của hợp tác xã đạt 200 triệu đồng/năm…

Để đạt mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường đào tạo, tập huấn; tăng cường quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp và Liên minh hợp tác xã Thành phố đối với phát triển kinh tế tập thể.

H.L