Phát huy nét đẹp người Hà Nội

Xây dựng văn hóa, con người luôn là một trong những ưu tiên của Hà Nội. Trong nhiệm kỳ này, Thành ủy ban hành Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình đã phát huy những thành tựu, kết quả đáng ghi nhận trong tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của nhiệm kỳ trước, đồng thời có nhiều nét mới, đột phá, chuyên sâu hơn, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới.

Những năm qua, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, mục tiêu phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” tiếp tục đặt ra nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cho cả hệ thống chính trị. Đó là phát triển văn hóa, con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Chương trình số 06-CTr/TU đặt mục tiêu phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hóa văn hóa của nhân loại.

Đáng chú ý, các mục tiêu đặt ra đều nêu rõ “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và Thủ đô”. Nói nôm na, văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó ưu tiên phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Khơi dậy lòng tự hào, tình yêu Hà Nội và ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân Thủ đô.

Cụ thể, Thành phố phấn đấu đến năm 2025, từ 86 đến 88% số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa đạt 65%, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 75%, 100% thôn, làng có nhà văn hóa. Trong giai đoạn 2021 – 2025, có thêm 15 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ba di tích Quốc gia đặc biệt. Số trường học công lập đạt tiêu chuẩn quốc gia từ 80 – 85%. Đầu tư xây dựng từ 3-5 trường liên cấp có diện tích tối thiểu 5ha và có cơ sở vật chất ngang tầm các nước trong khu vực…

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Chương trình số 06-CTr/TU xác định ưu tiên đầu tư từ ngân sách Thành phố cho phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Triển khai tích cực, có hiệu quả xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa phải tương xứng với tăng trưởng và phát triển kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh khuyến khích xã hội hóa, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, cơ sở vật chất, công nghệ trong việc phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là chú trọng quan tâm yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân dân gian, văn nghệ sĩ… Triển khai số hóa tư liệu di sản. Triển khai thực hiện các nội dung gia nhập mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” theo tiêu chí, lộ trình đã cam kết với UNESCO. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng và phát triển thị trường văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa.

Đối với nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân, Thành phố đặt mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, chương trình đã đưa ra những giải pháp cụ thể như: Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Thành phố ưu tiên phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, mở rộng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, từng bước giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ hằng tháng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Cùng với Chương trình số 06-CTr/TU, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành phụ lục 58 nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, dự án phân công cho các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện.

Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo. Nâng cao năng lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh đồng đều ở các tuyến, đa dạng hóa các dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chương trình số 06-CTr/TU nêu rõ, cần sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế đặc thù như xây dựng cơ chế phối hợp, liên kết giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đồng thời lồng ghép, tích hợp các nhiệm vụ của cơ sở, ban, ngành, làm cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được thống nhất. Trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu của Thành phố sẽ nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích phát triển mô hình du lịch di sản, ẩm thực, nhất là trong lĩnh vực sáng tạo khởi nghiệp, gắn kết du lịch với các ngành công nghiệp văn hóa…

Trong Chương trình số 06-CTr/TU, Thành ủy Hà Nội nêu rõ, phải phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới trong xây dựng và phát triển văn hóa; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua./.

                                                              Tuấn Dũng (Laodongthudo.vn)