Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chiều 23/3, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ quận năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại quận kết hợp với trực tuyến tại các phường.

Việc học tập chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong bối cảnh quận Tây Hồ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn quán triệt các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn quán triệt các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, gánh vác, đảm nhận việc mới, việc khó; đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, công nghiệp văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội căn cứ Kế hoạch số 131-KH/QU ngày 2/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong đó đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, gánh vác, đảm nhận việc mới, việc khó; đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, công nghiệp văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của từng cơ quan, đơn vị gắn với việc triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống với nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu của chuyên đề, chú trọng việc “làm theo” bằng hành động cụ thể. Đẩy mạnh phát hiện gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Bí thư Quận ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề trong Bản tin nội bộ hàng tháng. Tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2023; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, thiếu trung thực.

Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2023 tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận; tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh; nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Quận ủy Tây Hồ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận”. Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 10/5/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Việc tổ chức cuộc thi là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Tây Hồ nói riêng, nhân dân Thủ đô nói chung.

Từ đó, đào tạo, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng.

N.Hoa – N.Hoài
https://laodongthudo.vn/phat-huy-trach-nhiem-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien-153809.html