Phối hợp xây dựng báo cáo chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng báo cáo giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2791/UBND-NC về việc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Văn bản nêu rõ, để Luật Thủ đô được sự đồng thuận của các đại biểu Quốc hội và Quốc hội thông qua với cơ chế đặc thù, vượt trội, UBND Thành phố yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng báo cáo giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phối hợp xây dựng báo cáo chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ảnh minh họa

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về nội dung đề xuất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và tham gia giải trình, bảo vệ nội dung đề xuất tại Quốc hội vào kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2024). Phân công một lãnh đạo sở, một lãnh đạo cấp phòng có am hiểu về nội dung đề xuất tham gia các hoạt động chỉnh lý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thủ đô liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm ổn định, xuyên suốt từ nay đến khi Quốc hội thông qua Luật.

Các đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung các quy định nội dung đề xuất; xây dựng báo cáo giải trình cụ thể từng nội dung đề xuất gồm: Căn cứ và sự cần thiết đề xuất, quy định pháp luật hiện hành, nội dung đề xuất, tác động của việc đề xuất đối với sự phát triển của thành phố, việc triển khai sau khi được Quốc hội thông qua…. theo các ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023) để chuẩn bị giải trình trực tiếp tại Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2024).

Các sở, ban ngành Thành phố bố trí các điều kiện cần thiết và chủ động liên hệ với bộ chuyên ngành theo ngành dọc, tổ chức làm việc xin ý kiến bằng văn bản, tạo sự đồng thuận và thống nhất nội dung đề xuất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) của đơn vị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp – cơ quan thường trực chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và các chuyên gia của Thành phố trong việc cung cấp thông tin, số liệu trong việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách bổ sung với các giải pháp mới phát sinh tại dự thảo Luật bảo đảm chính xác, kịp thời.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/phoi-hop-xay-dung-bao-cao-chinh-ly-hoan-thien-du-thao-luat-thu-do-sua-doi-159922.html