Quận Bắc Từ Liêm: Cơ bản hoàn thành 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỳ họp lần thứ 29 để thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.

Theo báo cáo, năm 2023, Đảng bộ quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Nổi bật là: Hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, sửa đổi quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Quận xây dựng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, quận triển khai thực hiện nội dung đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Quận Bắc Từ Liêm: Cơ bản hoàn thành 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại Hội nghị.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, năm 2023, UBND quận chỉ đạo thực hiện 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đến nay cơ bản đánh giá hoàn thành 24/24 chỉ tiêu, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu; thu ngân sách; chi ngân sách; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hoá; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia; số người lao động được tạo việc làm.

Kinh tế tiếp tục duy trì, giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 63.275 tỷ đồng, tăng 12,86% so với cùng kỳ, vượt so với kế hoạch. Thu ngân sách ngân sách Nhà nước ước thực hiện 3.594 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Thành phố và quận giao.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển sâu rộng chào mừng các ngày lễ lớn và 10 năm thành lập quận.

Quận Bắc Từ Liêm: Cơ bản hoàn thành 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Quang cảnh Hội nghị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực, hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa ước đạt 91,3%. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hoá ước đạt 98,5%; hoàn thành xây dựng phường Phúc Diễn đạt chuẩn đô thị văn minh, tiêu chí người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa, di tích, lễ hội trên địa bàn; tổ chức tốt Lễ công bố và gắn biển tên đường, phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về hỗ trợ tạo việc làm, giảm nghèo, chỉ tiêu cai nghiện.

Năm 2023, toàn quận hỗ trợ giải quyết việc làm cho 6.100 người lao động trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch; duy trì không phát sinh hộ nghèo mới, giảm 82/82 hộ cận nghèo trên địa bàn quận.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra mục tiêu: Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và năm tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gắn với Kế hoạch số 146-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Triển khai thực hiện nội dung đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024.

Lê Thắm