Quận Bắc Từ Liêm: Tuyên giáo đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Trong những năm qua, hệ thống Tuyên giáo quận Bắc Từ Liêm đã làm tốt công tác tham mưu, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát huy tốt vai trò tham mưu

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà cho biết: Kể từ khi thành lập đến nay, tình hình kinh tế của quận duy trì mức độ tăng khá, kinh tế năm sau tăng cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. Có được những kết quả quan trọng đó, là nhờ sự đóng góp không nhỏ của hệ thống Tuyên giáo quận.

Theo đồng chí Vũ Hà, hệ thống tuyên giáo của Đảng bộ quận đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ quận; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu ban hành chuyên đề số 03-CĐ/QU về: “Thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và tổ chức Tọa đàm việc triển khai thực hiện Chuyên đề 03.

Quận Bắc Từ Liêm: Tuyên giáo đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đều quán triệt, nắm vững các nội dung Kết luận 01; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo của Đảng bộ quận đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch.

Đặc biệt, đã tập trung hướng dẫn, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Phát động sâu rộng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Kết quả, đã có hơn 1000 bài dự thi (trong đó có 485 bài tạp chí, 489 bài báo in, 26 bài báo điện tử). Số bài có chất lượng gửi dự thi đạt yêu cầu sau khi thẩm định 120 bài. Nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao, có hình ảnh minh họa, là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quận Bắc Từ Liêm: Tuyên giáo đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu Quận ủy ra mắt ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm”.

“Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, với sứ mệnh “đi trước, mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu cho Quận ủy tiến hành chuyển đổi số trong công tác học tập, quán triệt nghị quyết. Trong đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu Quận ủy ra mắt ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm”.

Thông qua việc sử dụng ấn phẩm, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận sẽ nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của quận. Từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết.

Tiếp tục đổi mới, phát huy thế mạnh

Trong bối cảnh, tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, quận Bắc Từ Liêm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi hệ thống Tuyên giáo của Đảng bộ quận phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện hơn nữa.

Theo đồng chí Vũ Hà, thời gian tới hệ thống tuyên giáo Đảng bộ quận cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hướng tới kỉ niệm 10 năm ngày thành lập quận; khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của việc thành lập quận và những nỗ lực vượt bậc, tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Bắc Từ Liêm trong những năm qua.

Qua đó động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận phát huy các thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Quận Bắc Từ Liêm: Tuyên giáo đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
Sau gần 10 năm thành lập kinh tế – xã hội quận Bắc Từ Liêm ngày càng phát triển.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ quận và 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị… Nâng cao chất lượng sưu tầm, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đồng thời tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đề cao việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị; xác định rõ động cơ, thái độ học tập đúng đắn; học tập lý luận chính trị không chỉ để nâng cao trình độ, mà phải biết áp dụng lý luận đó vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực sự trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt là, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng cả về chính trị tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ.

“Tự hào truyền thống 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, tin tưởng trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, thực hiện tốt phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt – Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, sẽ và luôn đồng hành, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của quận” Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm bày tỏ.

L.T
https://laodongthudo.vn/quan-bac-tu-liem-tuyen-giao-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-dia-phuong-158927.html