Quận Cầu Giấy triển khai 5 nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy cho biết, vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội).

Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong toàn quận nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU đến cán bộ, đảng viên; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai và báo cáo kết quả gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy (trước ngày 30/4/2024).

cau-giay-4.jpg
Học sinh khối Trung học cơ sở quận Cầu Giấy trình diễn trong Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. (Ảnh tư liệu).

100% cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch,… chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU đến từng chi bộ, đảng viên đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu gắn với các nhiệm vụ về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền phải bám sát quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy gắn với các văn bản liên quan trên lĩnh vực văn hóa và phù hợp với tình hình thực tiễn của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, từng thời điểm,… Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp mới, sáng tạo phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU và các văn bản liên quan tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Về nội dung tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy đưa ra 5 nội dung chính:

1. Tập trung tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gắn với các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 về: “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị quốc gia – dân tộc…”.

trong-hoi.jpg
Màn trống hội của nhân dân làng Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) biểu diễn tại lễ hội truyền thống đầu xuân Giáp Thìn. (Ảnh tư liệu).

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, Chương trình số 04-Ctr/QU (khóa VI), ngày 4/1/2021 về “Phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021 – 2025”; “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc Thành phố”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy”,… nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đến cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trên địa bàn Quận trong xây dựng chuẩn mực văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn Quận Cầu Giấy.

2. Khẳng định và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Coi trọng nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài và là nguồn lực, động lực ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến sự phát triển bền vững của Quận, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố kết nối toàn cầu”, Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

3. Tích cực phản ánh đa dạng, sinh động mọi hoạt động của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong quá trình triển khai những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, qua đó phát huy những phẩm chất quý báu của người Hà Nội làm cho những giá trị văn hóa giàu truyền thống đó thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các quan hệ xã hội, trong gia đình và từng người dân; không ngừng nâng cao ý thức chấp hành, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống; có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

cau-giay.jpg
Học sinh trường THPT Cầu Giấy biểu diễn văn nghệ chào Xuân Giáp Thìn. (Ảnh tư liệu).

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình: lễ phép, lịch sự, hòa thuận, kính trên nhường dưới, nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý,… Chú trọng tuyên truyền việc xây dựng gia đình học tập, gia đình văn hóa, ấm no, văn minh, tiến bộ và hạnh phúc.

4. Quảng bá, tôn vinh và nhân rộng những cách làm hay, các mô hình sáng tạo, dự án, đề án, có hiệu quả cao trong xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn quận. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, cổ súy cho lối sống, văn hóa ngoại lai không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, truyền thống văn hiến của quận…

5. Kịp thời tuyên dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các hành vi ứng xử đẹp của người dân. Linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt chú trọng đến việc định hướng cho thế hệ trẻ của quận nhất là trên môi trường không gian mạng và các ứng dụng trên nền tảng số nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực cho thế hệ trẻ của quận Cầu Giấy./.

Trung Kiên

Quận Cầu Giấy triển khai 5 nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (nguoihanoi.vn)