Quận Đống Đa: Hoàn thành tốt các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người

Chiều 12/4, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn quận.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành của Thành phố có các đồng chí: Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

Về phía lãnh đạo quận Đống Đa có các đồng chí: Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Lê Tuấn Định – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí ủy viên thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng, Phó Chủ tịch UBND quận và gần 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hoá xã hội các phường và các tập thể cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, ngay sau khi Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW được ban hành, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác và chuyên đề hằng năm phù hợp với đặc điểm tình hình.

“Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn quận, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc xây dựng văn hóa và phát triển con người được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội”, đồng chí Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh.

1.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn quận đạt 94,3% dân số. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tính đến 31/12/2023, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã tổ chức phục vụ khám, chữa bệnh cho hơn 90.000 lượt người.

Đối với triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, sau 10 năm thực hiện, các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn quận Đống Đa được hoàn thành tốt. Quận đầu tư, cải tạo 109 vườn hoa, sân chơi, công viên, hồ nước; 156 nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện. Hiện nay, trên địa bàn quận có 42 cơ sở dịch vụ văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà sách, thu hút trên 10 vạn lượt người mỗi năm…

5.jpg
4.jpg
Các tập thể và cá nhận được khen thưởng tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích điển hình trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

MỤC TIÊU NÊU TRONG NGHỊ QUYẾT
33-NQ/TW NGÀY 09/06/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC
Mục tiêu chung

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mục tiêu cụ thể

– Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

– Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.
– Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
– Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam.
– Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Huyền Anh

Quận Đống Đa: Hoàn thành tốt các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người (nguoihanoi.vn)