Quận Hà Đông đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường

Năm 2021, quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tăng cường tuyên truyền, vận động mọi người dân tích cực thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Các hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn quận Hà Đông phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới của quận.

Ngày 30/3/2021, phường Phú La tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Ảnh: Hà Đông.

Năm 2021, quận Hà Đông phấn đấu đạt chỉ tiêu 90,5% Gia đình văn hóa; 77,66% Tổ dân phố văn hóa; 85% Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá; 100% lễ hội thực hiện nếp sống văn hoá; Trên 80% tổ dân phố có thiết chế văn hóa, nhà văn hoá, hội trường họp dân. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện thiết chế văn hoá như: Nhà văn hoá, sân chơi bãi tập, thư viện tủ sách, hệ thống pano tuyên truyền cổ động, các CLB, đội văn nghệ…

Nhằm nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, quận Hà Đông chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hoá” gắn với việc tuyên truyền chương trình xây dựng Gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình của tổ dân phố thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Tuyên truyền, vận động các đơn vị đóng trên địa bàn đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Quận cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các phường đăng ký danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quận tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tuân thủ quy định, tích cực thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa quy ước các tổ dân phố trên địa bàn quận. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy ước tổ dân phố, trong đó có việc bổ sung các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đối với công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn. Nâng cao ý thức tự giác thực hiện của cá nhân, tổ chức, có sự giám sát của người dân trong việc chấp hành thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đồng thời, quận cũng duy trì phong trào Tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu (đối với khu vực cơ quan, doanh nghiệp, trường học…) và sáng thứ Bảy hàng tuần (đối với các khu vực dân cư) trở thành nề nếp trên địa bàn 17 phường. Tuyên truyền, vận động để mọi người dân, mọi gia đình tự giác thực hiện giữ vệ sinh trong gia đình, đường phố, ngõ xóm. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các trường hợp vi phạm. Các ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì các phong trào đã và đang có hiệu quả tích cực đối với công tác duy trì nếp sống văn minh đô thị.

Quận Hà Đông đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Hà Đông.

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, quận sẽ tổ chức những hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng an toàn nhằm đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo phương thức xã hội hóa, nhằm khai thác, thu hút mọi tiềm năng trong nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đặc biệt, quận cũng quan tâm, chú ý đến những hoạt động giàu tính nhân văn, đề cao đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc và có ý nghĩa xã hội như phong trào “Đến ơn, đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”…

Để đạt được những mục tiêu đề ra, quận Hà Đông tiếp túc tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn; thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền; tiếp tục hoàn thiện, phát triển các mô hình văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng, thực sự là các điển hình văn hóa; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với Ban chỉ đạo cấp quận, phường nhằm thúc đẩy sự phát triển sâu rộng của phong trào; tăng cường đầu tư, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao cơ sở; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, phát hiện và nhân rộng các điển hình; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Đông Hoàng / nguoihanoi.com.vn