Quận Hoàn Kiếm: Lan toả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 14/3, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cho biết, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Quận Hoàn Kiếm: Lan toả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua cuộc thi sẽ lan tỏa ý nghĩa tích cực, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ quận.

Đồng thời, hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị.

Để cuộc thi năm 2024 được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các trường học thuộc quận bám sát Kế hoạch số 148-KH/QU ngày của Ban Thường vụ Quận ủy và thể lệ cuộc thi, tổ chức triển khai sâu rộng cuộc thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Ban Thường vụ Quận ủy giao Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm là cơ quan thường trực tham mưu việc triển khai cuộc thi, thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai tại các đơn vị.

Quận Hoàn Kiếm: Lan toả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Lê Thị Chiên – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn cách viết bài tham dự cuộc thi.

Các cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận các bài dự thi và hoàn thành hồ sơ dự thi bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, vận động các nhà văn, nhà báo đang sinh sống trên địa bàn đầu tư nghiên cứu và tham gia viết các bài dự thi có chất lượng.

Tại hội nghị phát động, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã mời đồng chí Lê Thị Chiên – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, hướng dẫn cách lựa chọn thể loại, chủ đề và triển khai cách viết bài tham dự cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi sẽ tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính. Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trần Vũ