Quận Long Biên: Công tác hòa giải ở cơ sở đạt 97,8%

Trong 6 tháng cuối năm, quận Long Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tư pháp; thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Xác định tầm quan trọng của công tác Tư pháp đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của quận, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Long Biên đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác Tư pháp. Vì vậy, 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực công tác Tư pháp của quận đều đạt kết quả tốt.

Phòng Tư pháp quận đã thực hiện tốt công tác văn bản pháp quy, triển khai rà soát, thẩm định văn bản theo quy định; tham gia góp ý dự thảo 6 quy chế dân chủ trên địa bàn; góp ý dự thảo văn bản của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025…

Đồng thời, kiểm tra tính pháp lý của 23 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận do các Phòng tham mưu; tham gia cưỡng chế và phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận trong 9 vụ việc; tham gia cưỡng chế 6 vụ giải phóng mặt bằng.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận đã ban hành nhiều kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống của người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp, theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình bình thường mới, góp phần hình thành văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thói quen lối sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Quận Long Biên: Công tác hòa giải ở cơ sở đạt 97,8%
Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận Long Biên phối hợp với UBND phường Ngọc Thụy tổ chức tuyên truyền chính sách giải phóng mặt bằng và trợ giúp pháp lý cho người dân. (Ảnh: Hồng Phương)

Quận cũng xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biên soạn, tổ chức in tờ gấp một số hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) trong phòng, chống dịch Covid-19 và chế tài xử lý phát đến các hộ dân.

Để tạo sự đồng thuận của người dân, quận Long Biên đã biên soạn tài liệu về chính sách giải phóng mặt bằng phát đến các hộ dân liên quan và tổ chức tuyên truyền về chính sách giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng đô thị cho các hộ dân liên quan tại phường Thượng Thanh, Gia Thụy, Bồ Đề, Cự Khối, Long Biên.

14 phường đã rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, đăng ký “Tổ hòa giải 5 tốt”, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 300 hòa giải viên mới kiện toàn và hội viên Hội Luật gia Quận. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Quận phát sinh 46 vụ việc mâu thuẫn và đã hòa giải thành 45 vụ (đạt 97,8%).

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận Long Biên cũng đã họp đánh giá chấm điểm, trình Chủ tịch UBND Quận công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với 14/14 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND quận cũng chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các phường thực hiện tốt công tác hộ tịch, thực hiện việc số hóa sổ hộ tịch; triển khai, thực hiện các nội dung theo Đề án 06; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…

Bên cạnh đó, quận Long Biên cũng phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Thành phố, Hội luật gia Quận tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý lưu động cho gần 750 lượt người; trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 88 trường hợp, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trên địa bàn…

Trong 6 tháng cuối năm, quận Long Biên sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tư pháp; thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát; triển khai đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; triển khai tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tuyên truyền phổ biến các văn bản mới ban hành, triển khai có hiệu quả “Ngày Pháp luật”…

H.L