Quận Tây Hồ đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

Chiều 28/2, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (giai đoạn 2020 – 2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng ( giai đoạn 2011 – 2025).

Trong nửa nhiệm kỳ qua, kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, thành tựu, kinh nghiệm qua hơn 25 năm xây dựng, phát triển; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025); các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển quận giai đoạn 2020 – 2025, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy phù hợp với thực tiễn của quận.
tongketcongtacxaydungdang
Toàn cảnh hội nghị.

Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đều hoàn thành tốt theo tiến độ, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét.

Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực.

xaydungdang
Đồng chí Võ Bích Thủy – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thụy Khuê tham luận tại hội nghị.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao.

Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, chú trọng về chất lượng, có nhiều điểm đổi mới. Hàng năm, số đảng viên được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quận đề ra.

Từ năm 2010 đến nay, toàn quận đã kết nạp được 1.382 đảng viên (trong đó năm 2023 và đầu năm 2024, lần đầu tiên quận kết nạp 4 học sinh Trung học phổ thông và 3 công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ, được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 được Thành ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, tập thể, cá nhân trong quận đã được Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Quận Tây Hồ đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Phạm Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc thực tiễn đang đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn công tác; đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Quận ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành từ quận đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Quận Tây Hồ đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị”; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị, các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, chú trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Cùng đó đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, khối dân vận cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là những cơ chế chính sách đã ban hành đi vào cuộc sống.

 

N.Hoa