Quận Tây Hồ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

 Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban xây dựng Đảng, các Chi, Đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở

Năm 2022, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 196 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Trong đó, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 – 2025”; công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; thực hiện Đề án 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch phát triển văn hóa gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Chương trình 01 của Đảng ủy; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Quận Tây Hồ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát được quận xác định có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với công tác giám sát, các cấp ủy giám sát chuyên đề đối với 56 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung giám sát gồm giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, giai đoạn 2020 – 2025”; Chương trình số 02-CTr/ĐU ngày 25/8/2020 của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020 – 2025”…

Cùng với đó, công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung kiểm tra gồm công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban kiểm tra Quận ủy nhận được 10 đơn (2 khiếu nại, 6 đơn tố cáo, 2 kiến nghị) liên quan đến lấn chiếm đất vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vi phạm trong quá trình tố tụng hình sự… Kết quả đã giải quyết xong 6 đơn; các cơ quan có thẩm quyền đang giải quyết 2 đơn; hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 đơn tố cáo.

Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng viên, toàn Đảng bộ quận có 15 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Nội dung vi phạm về phòng, chống tội phạm, vi phạm đạo đức; có hành vi thiếu văn hóa làm mất đoàn kết, chia rẽ; không chấp hành Nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Chi bộ; vi phạm pháp luật, tiêu chuẩn chính trị theo quy định của ngành và có hành vi vay nợ dẫn đến phát sinh đơn thư tố cáo… Các đảng viên bị kỷ luật đã chấp hành nghiêm quyết định thi hành kỷ luật, không có trường hợp nào khiếu nại.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ quận Tây Hồ đang cụ thể hoá chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện hiệu quả Đề án 19-ĐA/QU về nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ.

Với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, Quận ủy tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án, tài chính… để phòng ngừa, kịp thời xử lý các vi phạm.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của quận góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận, của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên.

Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện một cách quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Tây Hồ đã góp phần ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Quận ủy, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

N.Hoa

https://laodongthudo.vn/quan-tay-ho-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-152154.html