Quận Tây Hồ: Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc

Ngày 6/9, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 8 điểm cầu trên địa bàn quận, nhằm tạo bước chuyển sâu sắc, rõ nét, hiệu quả về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn quận.
Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi thông qua các nội dung cơ bản của Chỉ thị 24-CT/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ đã quán triệt những nội dung cơ bản liên quan đến việc triển khai Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Để việc thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đạt kết quả cao trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là Kế hoạch số 167-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy bằng nhiều hình thức tới đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình.

Các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Quận ủy tại cơ quan, đơn vị mình, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường căn cứ vào Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất cao ý chí, hành động góp phần thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy ban nhân dân các phường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc thực hiện các thủ tục hành chính, việc chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà, tiêu cực cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Bí thư Quận ủy đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy tại cơ quan, đơn vị mình.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với việc thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; trong phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nội dung đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

 

N.Hoa