Quận Thanh Xuân đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trong năm 2024, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) sẽ thực hiện nhiều nội dung, tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Kế hoạch của UBND quận Thanh Xuân nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

thanh-xuan23.jpg
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh tư liệu).

Bên cạnh đó tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI và Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII… Quận Thanh Xuân sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm.

Cụ thể, quận thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2023, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Tập trung tuyên truyền về kết quả, thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, quy hoạch và quản lý đô thị, quân sự quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội của quận, đặc biệt thành tích nổi bật đạt được sau 16 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Chú trọng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tham gia triển lãm các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô theo yêu cầu của Thành phố.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI.

thanh-xuan235.jpg
Quận Thanh Xuân đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. (Ảnh tư liệu).

Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố và quận phát động, tập trung vào khâu yếu, việc khó; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương, Thành phố và quận phát động như: Thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “An toàn thực phẩm”, “Cải cách hành chính”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025”, “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025”, …

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 13/7/2023 của UBND quận về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023 – 2025. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, tổ chức có hiệu quả Cuộc thi viết năm 2024 và tổng kết 10 năm Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn quận (2015 – 2024); kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực đời sống xã hội của quận.

Thi đua triển khai, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua; hoàn thành các dự án công trình, sản phẩm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tổ chức gắn biển công trình khởi công chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024). Thi đua thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thi đua bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội; hội thảo, triển lãm và tổ chức các hội nghị… chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nội dung cụ thể gồm phong trào thi đua thúc đẩy xây dựng đô thị văn minh, “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, hoàn thành thủ tục đầu tư, gắn biển khởi công công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 10/2024); phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thi đua thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thi đua đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc quận Thanh Xuân chủ động, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị; nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xét, trình Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen, trình UBND Thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô./.

 

Quỳnh Chi

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (nguoihanoi.vn)