Sắp diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20, 21/9/2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 345 đại biểu, đại diện cho gần 470.000 hội viên nông dân Thủ đô.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô nhiệm kỳ 2018 – 2023; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô nhiệm kỳ 2023 – 2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Điều lệ Hội sửa đổi trình Đại hội VIII; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa X và các chức danh chủ chốt, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sắp diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20, 21/9/2023.

Qua 9 kỳ Đại hội, tổ chức Hội Nông dân Thủ đô ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh đi trước. Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội dự kiến 16 chỉ tiêu cơ bản, 2 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong các cấp Hội Nông dân Thủ đô.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/sap-dien-ra-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-x-160426.html