Sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương mới

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3, bà Nguyễn Bích Thu – Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đã thông tin về tiến độ hoàn thành các văn bản liên quan đến triển khai chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Bà Nguyễn Bích Thu – Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) cho biết, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kết luận số 64 Hội nghị Trung ương XIII về kinh tế – xã hội năm 2023 – 2024; Nghị quyết số 104 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trong kế hoạch này đã xác định nhiệm vụ, phân công rõ ràng cho các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương mới
Bà Nguyễn Bích Thu – Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương trả lời tại họp báo.

Theo đó, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương thông tin, Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước. Chủ trì tham mưu xây dựng các tờ trình báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới. Đánh giá tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội, ưu đãi trợ cấp, người có công, trợ cấp xã hội.

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng văn bản trình Chính phủ ban hành Nghị định tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Từ các năm sau, sẽ xây dựng Nghị định điều chỉnh chế độ tiền lương; phối hợp các cơ quan liên quan, cùng với các cơ quan ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng văn bản quy phạm triển khai chính sách tiền lương mới.

“Hiện nay, về nhiệm vụ xây dựng tờ trình, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản triển khai thực hiện”, bà Nguyễn Bích Thu thông tin.

Cụ thể, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Quốc hội sẽ có Nghị quyết của ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước.

Cơ quan Đảng sẽ có Quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

“Về tiến độ, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị thì các cơ quan sẽ ban hành các văn bản đã nêu. Đồng thời sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương mới và sẽ hết sức cố gắng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch Thủ tướng ban hành”, bà Nguyễn Bích Thu cho biết.

P.Ngân