Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Thành ủy vào tháng 12/2023

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, vào cuối tháng 12/2023, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chiều 23/11, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày tóm tắt nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai nghiên cứu, rà soát, xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, theo Chương trình công tác số 17-CTr/TU, trong năm 2023, dự kiến sẽ tổ chức 5 hội nghị Thành ủy định kỳ và 24 hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ.

Tính đến ngày 23/11/2023 đã tổ chức được 4 hội nghị Thành ủy định kỳ, việc chuẩn bị nội dung và thời gian tổ chức các hội nghị đều bám sát theo Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy.

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Thành ủy vào tháng 12/2023
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày tóm tắt nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy.

Riêng đối với nội dung về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo Quy định số 96-QĐ/TƯ ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 25/10/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất sẽ tổ chức 1 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vào cuối tháng 12/2023, để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tính đến ngày 17/11/2023, đã tổ chức 21 hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ, vì vậy, đến hết năm 2023, có thể bảo đảm số lượng hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (24 hội nghị) như theo dự kiến tại Chương trình công tác năm 2023.

Về rà soát các nội dung theo Chương trình công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị các nội dung theo Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy.

Tính đến ngày 17/11/2023, còn 1 nội dung chưa báo cáo Hội nghị Thành ủy (nội dung về lấy phiếu tín nhiệm) và 21 nội dung (trên tổng số 82 nội dung, chiếm 25,6%) chưa báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, có 11 nội dung của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố; 1 nội dung của Ban Tổ chức Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội; 3 nội dung của Ban Dân vận Thành ủy; 4 nội dung của Văn phòng Thành ủy; 2 nội dung của Đảng ủy Công an Thành phố.

4 nội dung của Văn phòng Thành ủy sẽ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 12/2023; 9 nội dung chuyển tiếp sang Chương trình công tác năm 2024 theo tiến độ và đề nghị của các cơ quan; còn lại 8 nội dung của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố không đề xuất đưa lại vào Chương trình công tác năm 2024.

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Thành ủy vào tháng 12/2023
Quang cảnh hội nghị.

Về việc xây dựng Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, việc xây dựng chương trình cụ thể sẽ giúp Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, sẽ cụ thể hóa Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII gắn với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII); 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Việc xây dựng Chương trình công tác cụ thể trong năm 2024 cũng sẽ giúp định hướng các nội dung lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, nguyên tắc xây dựng Chương trình công tác năm của Thành ủy phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của Thành ủy và vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Về kết cấu và nội dung, Dự thảo Chương trình công tác năm 2024 gồm 4 mục chính: Các nhiệm vụ trọng tâm; Nội dung các hội nghị Thành ủy (trong năm 2024 dự kiến có 5 Hội nghị Thành ủy định kỳ và một số hội nghị chuyên đề (nếu cần thiết); Nội dung các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy; Nội dung kỳ họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành Thành phố…

 

P.Ngân