Sở Tư pháp Hà Nội: Phấn đấu giải quyết kịp thời 100% phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp Hà Nội phấn đấu thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời.

Sở Tư pháp Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2024, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt doanh nghiệp và người dân.

Theo Kế hoạch, việc cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá.

Sở Tư pháp Hà Nội phấn đấu thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định; 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hoặc có dấu hiệu tham nhũng phải được kiến nghị chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu giải quyết kịp thời 100% phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Về cải cách thể thế, tham mưu Thành phố chỉ đạo tổ chức việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đảm bảo tính khả thi, thống nhất đồng bộ, kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định đúng tiến độ, chất lượng; thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Về cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đủ điều kiện tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia; 50% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp được định danh và xác thực hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền tư trung ương đến địa phương; 70% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Đồng thời, rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả việc uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính, nghiên cứu các mô hình sáng kiến trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tổ chức triển khai thực hiện.

Về cải cách chế độ công vụ, cử 100% công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng, giao tiếp trên không gian mạng; 30% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu; 100% công chức, viên chức được rà soát, bố trí theo vị trí việc làm được phê duyệt.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở Tư pháp phấn đấu tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại Sở được tạo lập dưới dạng điện tử; 100% hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử tại Sở thuộc nguồn nộp lưu và lưu trữ lịch sử Thành phố được tích hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại lữu trữ lịch sử Thành phố.

 

H.L