Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức

Sáng 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã giảng chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ thời gian tới”, tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài giảng gồm 4 phần: Giới thiệu khái quát về Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ Hà Nội; Các văn bản trọng tâm của Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội khoá XVII đã ban hành về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ Đại hội XVII đến nay, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến giảng tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Lương Toàn)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đảng bộ Hà Nội có 50 đảng bộ trực thuộc; 2.310 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 17.341 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và gần 47 vạn đảng viên (chiếm gần 9% đảng viên của cả nước).

Trong thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, dẫn đầu các tỉnh, Thành ủy trong cả nước.

Điểm lại một số kết quả nổi bật, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa…

Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây; 175 phường trên địa bàn Thành phố kể từ ngày 1/7/2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Lương Toàn)

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố và giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Thành ủy tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp…

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/tang-cuong-cong-tac-xay-dung-dang-ve-chinh-tri-tu-tuong-dao-duc-to-chuc-148480.html