Tăng cường quản lý công tác chứng thực, ngăn chặn giấy tờ giả

Liên quan đến một số trường hợp sử dụng bản chứng thực giấy tờ giả, học bạ làm điểm giả, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn đề nghị các quận, huyện phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về chứng thực.

Sở Tư pháp Hà Nội vừa giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo của Sở Tư pháp cho biết, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 đã được triển khai đồng bộ, bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, triển khai cơ bản toàn diện, đúng trọng tâm các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thực hiện tốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thành phố; 100% văn bản của Thành phố được ban hành đúng thẩm quyền. Sở Tư pháp đã nghiên cứu, tổ chức góp ý, thẩm định hơn 131 văn bản do các bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố lấy ý kiến.

Các VBQPPL đều được xây dựng, thẩm định, thẩm tra và thông qua đảm bảo về trình tự, thủ tục, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với quy định của hệ thống pháp luật. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện thường xuyên, theo các chuyên đề, kế hoạch của Trung ương và Thành phố.

Tăng cường quản lý công tác chứng thực, ngăn chặn giấy tờ giả
Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn đề nghị tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt được nhiều kết quả tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Công tác PBGDPL trong 6 tháng đầu năm được Thành phố tập trung vào các nội dung: Chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; cải cách hành chính, lý lịch tư pháp, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Toàn Thành phố đã tổ chức được 2.862 cuộc phổ biến, giáo dục trực tiếp cho gần 480.000 lượt người; tổ chức 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 3.207 lượt người tham gia dự thi; phát hành 1.850.483 tài liệu PBGDPL…

Đồng thời, việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được Thành phố quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các sở, ngành trong xây dựng VBQPPL do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao có lúc còn chưa đảm bảo về tiến độ. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến gặp khó khăn do việc triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến mới vẫn chưa ổn định, còn nhiều bất cập. Lực lượng công chức tư pháp cấp huyện, xã còn mỏng, đội ngũ cán bộ pháp chế các sở, ngành còn thiếu, chưa đủ đáp ứng yêu cầu trong khi nhiệm vụ được giao cho ngành ngày càng tăng…

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, trong thời gian tới, Sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Thành ủy, UBND Thành phố; trong đó chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã trong công tác tư pháp, pháp chế của thành phố.

Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công dân, triển khai hiệu quả công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua đó giúp người dân tin tưởng, đồng thuận với các hoạt động, công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước.

Cùng với đó, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; bố trí đội ngũ công chức, viên chức hợp lý, phù hợp vị trí việc làm để phát huy tốt năng lực công tác của từng cá nhân.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành, chất lượng công tác trên các lĩnh vực; xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác của ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong giải quyết yêu cầu của người dân; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Liên quan đến môt số trường hợp một số trường hợp sử dụng bản chứng thực giấy tờ giả, học bạ làm điểm giả, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn đề nghị các quận, huyện phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về chứng thực trên địa bàn; công chứng viên, công chức làm công tác chứng thực tại các xã, phường phải đặc biệt lưu ý, ngăn chặn tình trạng giấy tờ giả.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/tang-cuong-quan-ly-cong-tac-chung-thuc-ngan-chan-giay-to-gia-158365.html