Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác cải cách TTHC trọng tâm và thực hiện Đề án 06/Chính phủ.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án 06 với tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”.

Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịc vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh các tiện ích khai thác dữ liệu dân cư nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo nền tảng phục vụ phát triển ứng dụng Công dân số.

Cùng đó, đẩy mạnh triển khai công tác cải cách TTHC đảm bảo thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024 trong việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC. Áp dụng các kinh nghiệm, phương pháp tiên tiến của quốc tế và các địa phương để thí điểm triển khai một số nhiệm vụ cải cách TTHC trong năm 2024, tạo đà để nhân rộng triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện cải cách hành chính
Bộ phận một cửa phường Ô Chợ Dừa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện CCHC, mở rộng kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về CCHC tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hoàn thiện và triển khai kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh năm 2024, trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số”; tăng cường thiết lập các kênh truyền thông để các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, xây dựng, quản lý, giám sát và vận hành thành phố thông minh…

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác thông tin tuyên truyền cần kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện liên quan.

Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện cải cách hành chính
Niêm yết công khai các thông tin về cải cách hành chính tại phường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung về kiểm soát TTHC và nội dung, quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung), các điểm mới của Nghị định 42/2022/NĐ-CP kịp thời, đầy đủ, thường xuyên.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc triển khai các Kế hoạch trọng tâm của Thành phố trong năm 2024 về kiểm soát TTHC với thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách TTHC trọng điểm; Đề án 06/Chính phủ; chuyển đối số, xây dựng Thành phố thông minh…

Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức được phân công thực hiện TTHC, kiểm soát TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC.

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền tới nhóm công dân trẻ như học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn Thủ đô về các hình thức giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử qua hệ thống trực tuyến giải quyết TTHC của Thành phố và Cổng dịch vụ công Quốc gia…

H.L