Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, quận Tây Hồ thực hiện công khai các quy định về thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đảm bảo thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, nghiêm túc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phòng, tránh việc sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân
Người dân đánh giá cao mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa quận và 100% Bộ phận Một cửa các phường đã hoàn thành việc triển khai thực hiện Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại trên địa bàn quận. Người dân đánh giá cao mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính tại Bộ phận Một cửa (2.655 ý kiến của người dân đánh giá hài lòng).

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận hiện nay là 331 thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 4 Kế hoạch, 6 văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ về giải quyết thủ tục hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính; xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ, nội bộ liên thông.

Quận xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận, nhiều mô hình, giải pháp mới đã được đăng ký; công tác rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 100% các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn.

Trong Quý I năm 2024, tại quận Tây Hồ, 100% các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn (1.400 hồ sơ cấp quận, 3.382 hồ sơ cấp phường); trong đó hồ sơ được tiếp nhận qua hình thức trực tuyến 1.145 hồ sơ cấp quận (82%), 2.167 hồ sơ cấp phường (64%).

Quận tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố và Hệ thống thông tin và giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. Từ 1/1/2024 đến nay đã cấp 112 chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho cá nhân, 2 chữ ký số chuyên dùng cho tổ chức; đảm bảo kỹ thuật phục vụ trên 30 cuộc họp giao ban trực tuyến do Thành phố chủ trì.

Cùng đó, quận Tây Hồ đảm bảo tiến độ các hạng mục dự án công nghệ thông tin như: Chuyển đổi IPv6, Đánh giá phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo an toàn thông tin mạng theo mô hình “4 lớp” cho hệ thống thông tin Ủy ban nhân dân quận và 8 phường; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Đề án chuyển đổi số của quận Tây Hồ; số hóa kết quả thủ tục hành chính; nâng cấp hạ tầng mạng tại Ủy ban nhân dân quận và 8 phường.

N.Hoa