Thạch Thất: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Mới đây, Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu cụ thể: Hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Số đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ 200 đảng viên trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3% trở lên trong tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện. Từ năm 2025, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng đảm bảo đồng bộ, liên thông trong Đảng bộ huyện.
Thạch Thất: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thời gian qua, huyện Thạch Thất luôn chú trọng tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, Kế hoạch cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của nhân dân.

Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là Bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.
K.Tiến