Thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố cho biết, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2008/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP Thành phố năm 2022.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội quyết định phân hạng và cấp giấy chứng nhận đối với 518 sản phẩm từ 3 sao trở lên của 191 chủ thể tham gia Chương trình OCOP Thành phố năm 2022. Trong đó, có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 271 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 246 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.
Thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022
Sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội được người tiêu dùng yêu thích.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội có trách nhiệm tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng thực hiện việc quản lý, sử dụng và in nhãn hiệu OCOP trên bao bì sản phẩm theo quy định.

Các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng 3 sao và 4 sao có trách nhiệm duy trì, đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP; nâng cao các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm (nếu đủ tiêu chuẩn).

UBND Thành phố cũng giao Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện, thị xã có kế hoạch định kỳ tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo đúng quy định; đề xuất xử lý vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định có liên quan theo quy định của pháp luật và Thành phố.

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/thanh-pho-ha-noi-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-nam-2022-154582.html