Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023

Trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, thành phố Hà Nội dùng ngân sách để bù đắp phần chênh lệch tăng so với năm học trước và tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022.

Chiều 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023

Theo đó, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 cụ thể như sau: Ở vùng thành thị (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn) các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.

Ở vùng nông thôn (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi), các bậc mầm non, tiểu học, THCS là 100.000 đồng/học sinh/tháng; THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi), các bậc mầm non, tiểu học, THCS là 50.000 đồng/học sinh/tháng; THPT 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức học phí nêu trên.

Trong trường hợp sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, Chính phủ ban hành quy định về việc giữ nguyên mức học phí năm học 2022-2023 bằng mức học phí năm học 2021-2022 thì mức thu học phí năm học 2022-2023 sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Theo HĐND thành phố Hà Nội, việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo và tại thời điểm này Thành phố quy định theo mức sàn (là mức thấp nhất) của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Đặc biệt, trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, Thành phố sẽ dùng ngân sách để bù đắp phần chênh lệch tăng so với năm học trước và tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022. Dự kiến, tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 hơn 1.133 tỷ đồng.

Hỗ trợ một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông

Trình bày tờ trình của UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trường hợp mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022, dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 khoảng 9.136 triệu đồng với tổng số đối tượng khoảng 30.566 người.

Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.

Trường hợp mức thu học phí năm học 2022-2023, thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, dự kiến kinh phí thực hiện chính sách này khoảng 17.700 triệu đồng với tổng số đối tượng khoảng 30.566 người. Thời gian hỗ trợ cho năm học 2022-2023 theo thời gian học sinh học thực tế.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi;

Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng giảm 70% học phí theo quy định tại khoản 1 và giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (không bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1) đang theo học tại các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội;

Học viên thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại khoản 1, và giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội;

Các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội.

Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi bằng 100% mức thu học phí năm học 2022-2023 do HĐND Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan.

Đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại khoản 1 và giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (không bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1) đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; học viên thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại khoản 1 và giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội: Bằng 100% phần học phí còn lại phải đóng theo mức thu học phí năm học 2022-2023 do HĐND thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học.

Phương Thảo

Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 (laodongthudo.vn)