Thảo luận, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII có nhiệm vụ thảo luận, tham gia ý kiến để thống nhất thông qua các tài liệu trình tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028..

Sáng 14/11, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân.

Thảo luận, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”…

Về dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Tiếp thu ý kiến tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học; Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành, ý kiến góp ý của các ban Đảng trung ương, một số Đảng đoàn, ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại cuộc họp ngày 9/11/2023, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 5 Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thảo luận, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị.

“Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiêu đề Báo cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028… Trên cơ sở kết quả thảo luận hôm nay, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị trình xin ý kiến tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị.

Về dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tại hội nghị lần thứ 14; ý kiến của các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại hội nghị lần thứ 38, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII), nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời tiếp tục gửi xin ý kiến một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn công tác từ đầu nhiệm kỳ có kinh nghiệm rà soát, đóng góp ý kiến cho Báo cáo.

Về Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Báo cáo được tổng hợp, xây dựng trên cơ sở hơn 400 đề xuất, kiến nghị qua Đại hội Công đoàn các tỉnh, ngành, là những nội dung lớn mà đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn gửi gắm tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn của ngành, địa phương mình để phân tích, cho ý kiến”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị.

Thảo luận, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu thực hiện quy trình nhân sự ứng cử lần đầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị cũng sẽ nghe, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn các cấp; Báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 – 2022; Thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện một số quy trình công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Trong sáng nay, Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; thực hiện quy trình nhân sự ứng cử lần đầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị cũng đã chia tổ, thảo luận về những vấn đề nêu ra tại Hội nghị lần này.

B.D