Thông tin kịp thời, hiệu quả chuỗi sự kiện quan trọng của Hà Nội

Ngày 3/4, tại thị xã Sơn Tây, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo Thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Theo đó, thời gian qua với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, ngay từ những ngày đầu năm 2024, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy Hà Nội để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Trong đó, nổi bật là hoạt động tham mưu cấp ủy Đảng các cấp xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyên giáo. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy bám sát Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024, thực hiện các đầu việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác toàn khoá; chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố…

Thông tin kịp thời, hiệu quả chuỗi sự kiện quan trọng của Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoàn thiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung và 80/80 nội dung cụ thể. Tính đến 20/3/2024, đã tham mưu, ban hành 475 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo Thành phố; tổ chức tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô; 2 đề án, 1 chỉ thị của Thành ủy; chuẩn bị học tập, quán triệt 3 nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Thành ủy; sơ kết, tổng kết 4 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố; triển khai 2 Giải báo chí Thành phố; 2 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư; làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, 4 buổi gặp mặt của Thành ủy và một số nội dung quan trọng khác… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo Thành phố Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết: Sơn Tây là thị xã duy nhất của Thành phố. Thị xã đang triển khai sáp nhập 3 phường thành 1, bước đầu cán bộ và nhân dân trên địa bàn đồng thuận cao. Sơn Tây là địa bàn có nhiều đơn vị bộ đội đóng quân, dân số chiếm 1/3 là quân nhân. Sơn Tây cũng gắn liền với 2 vị vua là Ngô Quyền và Phùng Hưng. Sơn Tây có 244 di tích lịch sử, trong đó nhiều di tích nổi tiếng như chùa Mía, đền Và, Thành cổ Sơn Tây… Đóng vai trò cửa ngõ nên Sơn Tây có tính kết nối rộng rãi, dễ dàng đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình… năm 2023, Sơn Tây đón hơn 1 triệu khách du lịch, đây là bước tiến lớn cho thấy sức hút của mảnh đất văn hiến xứ Đoài.

Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị xã, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu cấp ủy hàng nghìn văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong quý II/2024, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc thông tin tuyên truyền, tổ chức các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm quan trọng tiếp tục được thực hiện với khối lượng công việc ngày càng lớn. Những thành công trong công tác đối ngoại sẽ mang đến cơ hội mở rộng hoạt động hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, tạo cơ hội cho quá trình hồi phục kinh tế.

Tuy nhiên, nguy cơ thiên tai, lạm phát, thất nghiệp, suy giảm tăng trưởng, sự chống phá của các thế lực thù địch, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình phát triển của Thủ đô vẫn là những thách thức đối với Thành phố nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng.

Trước những yếu tố thuận lợi và thách thức diễn ra đan xen, tại hội nghị, một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tuyên giáo sẽ được triển khai trong quý II/2024. Cụ thể, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô triển khai thực hiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung và 76 nội dung cụ thể trong chương trình công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo.

Thông tin kịp thời, hiệu quả chuỗi sự kiện quan trọng của Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị.

Trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn và nắm tình hình triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Thành ủy. Trong đó, tập trung tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045″; Chỉ thị số 30-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…

Thông tin kịp thời, hiệu quả chuỗi sự kiện quan trọng của Hà Nội
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024 và khái lược những nét nổi bật trong phát triển công nghiệp văn hóa của thị xã Sơn Tây.

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá cao những nỗ lực của Tuyên giáo Thủ đô triển khai hiệu quả trong quý I/2024. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương, Thành phố gắn với chương trình công tác của các địa phương, đơn vị; không tuyên truyền một hướng, mà cần chỉ rõ cả những kết quả đạt được, cùng những tồn tại, hạn chế để có phương án tháo gỡ… nắm bắt tốt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cũng yêu cầu, thời gian tới các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện lớn của Thành phố như: Ngày Giải phóng Thủ đô, tôn vinh đồng chí Đào Duy Tùng – người con của Thủ đô Hà Nội, đồng chí đã tham gia cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, vào Đảng tháng 4/1945 và trưởng thành từ cơ sở… Hành trình hoạt động cách mạng hơn 50 năm của đồng chí, trong đó thời gian công tác dài nhất là ở cơ quan Trung ương, với hơn 40 năm làm công tác tư tưởng lý luận của Đảng.

Đinh Luyện