Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trong 10 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay quận đã thành lập được 158/186 (đạt 84,9%) mô hình “Tổ dân phố văn minh – an toàn – tự quản”.

Theo báo cáo của quận Bắc Từ Liêm, qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn quận luôn nhận được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến cơ sở, cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong tình hình hiện nay.

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, đã thành lập được 158/186 (đạt 84,9%) mô hình “Tổ dân phố văn minh – an toàn – tự quản”.

Từ năm 2013 – 2023, lực lượng Công an đã tiếp nhận 5.683 nguồn tin tố giác tội phạm phục vụ điều tra khám phá 1.834 vụ phạm pháp hình sự với 3.098 đối tượng (tỷ lệ điều tra khám phá năm sau cao hơn năm trước); bắt, vận động 204 đối tượng truy nã ra đầu thú, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong 10 năm, lực lượng Công an đã tham mưu hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện 90 mô hình, chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các tổ chức chính trị – xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm an ninh trật tự địa bàn ngay từ cơ sở.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 thực hiện hiệu quả Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW ngay từ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, tích cực xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tự quản về an ninh trật tự và mô hình “Dân vận khéo” trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; củng cố hoạt động thường xuyên của các tổ liên gia, tổ hòa giải; duy trì các hòm thư tố giác tội phạm…

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/thuc-hien-tot-cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-157380.html