Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập.

93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó là hành trang vô cùng quý báu để bồi đắp truyền thống, xây khát vọng vươn tới, tạo động lực để xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng phát triển.
z4080683048208_7b489c985c6de6dc4130452cdb3a95ec.jpg
Xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

I. Ngày 5/6/1911, mang theo khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân mất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu) đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường cứu nước, đó là con đường cách mạng vô sản.

Sau nhiều năm kiên trì, dày công chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ngày 3/2/1930, Người chủ trì Hội nghị quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng ta gắn bó máu thịt với nhân dân và được nhân dân tin tưởng tuyệt đối. Đảng ngày càng trưởng thành, khẳng định vững chắc vai trò, sứ mệnh không thể thay thế. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng kẻ thù xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Trên hành trình vinh quang của Đảng ta, Thủ đô Hà Nội, trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm văn hiến có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Ngày 17/3/1930, tại số 5D Hàm Long, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng là tổ chức cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập tại Hà Nội và cũng đúng vào mùa xuân năm 1930 Đảng ta ra đời, tại nhà số 42, phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội được thành lập. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ Thủ đô và cũng là địa phương có tổ chức Đảng được thành lập sớm nhất cả nước.

Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Hà Nội luôn gắn chặt với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở mỗi giai đoạn lịch sử và những thành quả vĩ đại của Đảng và dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn có những đóng góp to lớn, đáng tự hào mà tiêu biểu là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; mở đầu toàn quốc kháng chiến với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 góp phần to lớn vào Đại thắng Mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước…

II. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bắt đầu từ Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố (tháng 10-1986), Hà Nội đã cùng cả nước xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế kinh tế mới; từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mỗi năm qua đi, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô lại có những đóng góp ngày càng vững chắc hơn vào thành tựu chung của cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nhờ đó duy trì bảo đảm vững chắc 3 trụ cột lớn: Phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng và bảo đảm an sinh xã hội.

Với khát vọng phát triển, quyết tâm đưa Thủ đô vươn lên tầm cao mới, từ ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII), thành phố Hà Nội được mở rộng trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Gần 15 năm qua, Hà Nội tiếp tục khẳng định và không ngừng nâng cao vị thế của Thủ đô. Dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số cả nước, nhưng hằng năm, Hà Nội đóng góp trên 16% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa, 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, chủ động; tập trung, quyết liệt thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thành phố đã đẩy lùi đại dịch Covid-19. Từ ngày 15/3/2022, thành phố đã mở cửa hoàn toàn để phục hồi, phát triển kinh tế. Năm 2022, Hà Nội đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế phục hồi nhanh, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 0,87%. Quy mô nền kinh tế của Hà Nội theo thống kê năm 2022 đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 50 tỷ USD (cả nước đạt khoảng 409 tỷ USD), cân đối thu, chi ngân sách nhà nước được bảo đảm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt gần 333.000 tỷ đồng (vượt 6,8% dự toán), trong đó, thu nội địa đạt trên 305.000 tỷ đồng – là năm thứ hai liên tiếp thành phố đứng đầu cả nước. Tình hình lạm phát được kiểm soát, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2022 của thành phố tăng 3,4% (đạt mục tiêu đề ra là dưới 4%)…

Đến nay, Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã và 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%); 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống người dân Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nhiều quận, huyện đã không còn hộ nghèo…

III. Trong sự phát triển đi lên của Thủ đô, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố, tinh thần tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có tính quyết định. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo tinh thần quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tăng cường cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành…

Đặc biệt, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển tích cực trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với định hướng chuyển đổi số. Thành phố đã nghiêm túc tổ chức triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định mới của Trung ương và gần đây nhất là các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII) tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp: Tăng cường hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến; kết hợp quán triệt với thảo luận và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động ngay sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất với nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa…

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đổi mới mạnh mẽ như: Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ nhằm phát huy cao nhất năng lực, sở trường của từng đồng chí. Thành phố đã tập trung đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại một số mô hình tổ chức Đảng và tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết của Quốc hội… Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các đề án, giải pháp đổi mới, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên như: Đề án số 20-ĐA/TU về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố trong giai đoạn mới; Quy định số 09-QĐ/TU một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố; Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Hướng dẫn số 04-HD/TU về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ Đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và đô thị mới có đông đảng viên; thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng; triển khai 8 phần mềm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, như phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”… Năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 10.183/9.372 đảng viên (vượt 8,7% chỉ tiêu), trong đó kết nạp 894 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 197,4% kế hoạch)…

Đảng bộ thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố trên cơ sở các quy định của Đảng và nghị quyết, kết luận của Trung ương. Kết quả năm 2022, Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã kiểm tra đối với 1.581 tổ chức Đảng và 599 đảng viên, giám sát đối với 949 tổ chức Đảng và 575 đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 145 tổ chức Đảng và 334 đảng viên (qua kiểm tra đã kết luận 65 tổ chức Đảng và 196 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng và 13 đảng viên); giám sát chuyên đề đối với 888 tổ chức Đảng và 775 đảng viên; đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 1.142 đảng viên và 22 tổ chức Đảng.

Thành ủy Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương. Từ tháng 5-2022, Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp để nghe báo cáo, cho ý kiến đối với các vụ việc, vụ án, báo cáo, chương trình công tác theo đúng quy chế làm việc. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 7 vụ việc, vụ án và tiếp tục tập trung theo dõi, chỉ đạo đối với 22 vụ việc, vụ án.

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm thực hiện và được đổi mới cả về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành, triển khai thực hiện Quyết định số 2387-QĐ/TU, ngày 24/1/2022 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền.

Không chỉ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên, Thành ủy Hà Nội còn đề ra những chương trình công tác lớn mang tầm nhìn chiến lược. Trong đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội nghiêm túc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cùng với đó, Thành ủy đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dự án. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được tích cực, khẩn trương triển khai, hướng tới mục tiêu khởi công dự án trong tháng 6-2023.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Thành ủy Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, Thành ủy chỉ đạo tập trung đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo ở 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích lịch sử văn hóa… Qua đó, phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng to lớn về văn hóa, văn hiến ngàn năm Thăng Long – Hà Nội và văn hóa xứ Đoài…

Có thể nói, Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng vinh quang, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phụ sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ cả nước; đã và đang lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô xây dựng và phát triển thành phố Hà Nội đúng hướng, ngày càng xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế.

IV. Năm 2023 có nhiều thời cơ, nhưng không ít những khó khăn, thách thức cho cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Đây còn là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025; năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Mặc dù vậy, với những bài học kinh nghiệm đúc kết được từ 93 năm xây dựng và trưởng thành, cùng bản lĩnh được trau rèn trước những thử thách trong đấu tranh cách mạng và thời kỳ hội nhập, đổi mới, Đảng bộ Thủ đô Hà Nội tự tin tiếp tục truyền thống vẻ vang của Đảng, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra; trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 7% trở lên, kiềm chế lạm phát tăng dưới 4,5%; quyết tâm bằng ý chí cao nhất để kết quả năm 2023 cao hơn năm 2022 như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Thủ đô vừa qua.

Trong đó, các cấp ủy Đảng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ các cấp của Thủ đô.

Đồng thời, thành phố quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 30-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; triển khai thực hiện và sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; thực hiện chuyển đổi số; xây dựng thành phố thông minh…

Đồng thời, thành phố sẽ tập trung xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy nhanh hoàn thành Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án, công trình trọng điểm của thành phố, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm tiến độ khởi công vào tháng 6-2023.

Trong quá trình đó, các cấp ủy Đảng, trước hết là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các quy định mới của Trung ương, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị các cấp; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương. Thành ủy tiếp tục tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp có tư tưởng vững vàng; phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; gương mẫu, có tư duy, khát vọng phát triển và tình yêu đối với Hà Nội; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” đề ra.

Trước những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, nhất là trước những việc lớn, việc khó, trên cơ sở sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Nhà nước, Chính phủ, sự chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương và các địa phương, các cấp ủy Đảng thành phố, trước hết là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và tình yêu với công việc, với Thủ đô; khơi dậy khát vọng phát triển; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Thủ đô và cả nước.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, phát huy tâm thế chúng ta có sức mạnh của niềm tin và khát vọng, với ý chí cao nhất tập trung xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội