Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

z5205948581718_52bd32756f251c6177188aba90c53b13.jpg

Tranh sơn dầu của Họa sĩ Đỗ Hữu Huề (sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào 2 các lực lượng, hình thành lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng.

Đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Thông qua cuộc thi quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Về thể lệ cuộc thi: Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Với tác phẩm thuộc thể loại bài viết: Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm, gồm một bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và một bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Với tác phẩm thể loại báo nói, báo hình/ video clip: Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi, gồm một tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); một tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và một tác phẩm dưới dạng video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỉ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại báo so với các công trình đã đăng tải/công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thủ địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tài tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Cơ cấu giải thưởng: Số lượng giải thưởng gồm có giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả (77 giải) cụ thể: Tác phẩm chính luận loại hình Tạp chí: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 06 giải Khuyến khích; Tác phẩm chính luận loại hình Báo: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 06 giải Khuyến khích; Tác phẩm chính luận loại hình Phát thanh: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích; Tác phẩm chính luận loại hình Truyền hình: 01giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích; Tác phẩm chính luận loại hình Video clip: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng 07 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên và 01 giải cho thí sinh cao tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Về khen thưởng tập thể xuất sắc sẽ có 10 tập thể xuất sắc và 10 cá nhân là tác giả/ nhóm tác giả; Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Ban thường vụ Thành uỷ theo quy định.

Lễ Trao giải Cuộc thi cấp Thành phố sẽ tổ chức vào tháng 8/2024. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo 3 loại hình tác phẩm dự thi gồm: Loại hình bài tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh/truyền hình/video clip.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/05/2024 (tỉnh theo dấu bưu điện)./.

Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi ở cấp Thành phố: Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (cơ quan thường trực BCĐ 35 thành phố) – Số 9 Ngô quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0987.535.489 (đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân), 0917.391.831 (đ/c Nguyễn Thị Bích Hoan), email: thiviet2024.btgtuhn@gmail.com

Kim Thoa

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (nguoihanoi.vn)