Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV”

Đối tượng tham gia Hội thi là hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở đã đạt giải cao tại Hội thi Hòa giải viên giỏi của địa phương hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu của địa phương được lựa chọn đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự Hội thi toàn quốc.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ban hành Quyết định số 971/QĐ-HĐPH về Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; truyền thông, phổ biến đến đông đảo cán bộ, nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời, tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV”
Một tiết mục dự thi cuộc thi Hòa giải viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức năm 2019

Đối tượng tham gia Hội thi là hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở đã đạt giải cao tại Hội thi Hòa giải viên giỏi của địa phương hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu của địa phương được lựa chọn đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự Hội thi toàn quốc.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 1 đội thi gồm 3 thành viên chính thức, 1 thành viên dự bị, trong đó 1 người làm đội trưởng. Đối với phần thi giới thiệu, tiểu phẩm, các đội thi có thể huy động tối đa 5 người tham gia các vai phụ.

Nội dung thi là các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên; Pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Về hình thức thi: Thi tập thể theo đội dưới hình thức sân khấu hóa. Mỗi đội thi tham gia 3 phần thi, gồm: Phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết và phần thi tiểu phẩm.

Theo Kế hoạch, Hội thi được tổ chức thành 2 vòng thi, gồm Vòng thi khu vực và Vòng thi toàn quốc. Trong đó, Vòng thi toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hà Nội.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn, cử 1 đội dự thi đại diện cho địa phương tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức Vòng thi khu vực và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (nơi tổ chức Vòng thi toàn quốc) phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị các điều kiện và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ Hội thi và tổ chức Hội thi.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết, khen thưởng các đội thi và thí sinh tham gia thi vào tháng 11/2023. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

H.L
https://laodongthudo.vn/to-chuc-hoi-thi-hoa-giai-vien-gioi-toan-quoc-lan-thu-iv-156852.html