Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc “Tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)”.

Kế hoạch nêu trên của UBND Thành phố Hà Nội nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

congnghiepvh.jpg

Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% các đơn vị thuộc Thành phố triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024. Các hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, có giải pháp cụ thể, bảo đảm tính tự giác, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương đơn vị, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố.

Nội dung triển khai thực hiện đẩy mạnh các hoạt động, gồm có:

Thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2023, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Tập trung tuyên truyền về kết quả, thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, quy hoạch và quản lý đô thị, quân sự quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô, đặc biệt thành tích nổi bật đạt được sau 16 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Chú trọng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tham gia triển lãm các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô theo yêu cầu của Thành phố.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương và Thành phố phát động, tập trung vào khâu yếu, việc khó; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và Thành phố phát động như: Thi đua thực hiện giải phóng mặt bằng tái định cư đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “An toàn thực phẩm”, “Cải cách hành chính”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025”, “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025”, …

bong-hoa-dep.jpg
Các bộ sách về Bác Hồ với Hà Nội và sách “Những bông hoa đẹp” do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội biên soạn được giới thiệu tại một triển lãm.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, tổ chức có hiệu quả Cuộc thi viết năm 2024 và tổng kết 10 năm Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn Thành phố (2015 – 2024); kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực đời sống xã hội của Thủ đô.

Thi đua triển khai, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; hoàn thành các dự án công trình, sản phẩm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tổ chức khánh thành, gắn biển công trình; lựa chọn công trình tiêu biểu mang ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội để gắn biển theo thẩm quyền và đề nghị. Thành phố gắn biển nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Thi đua thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thi đua bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; quảng bá du lịch, thương mại dịch vụ; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội; khánh thành, khởi công công trình; hội thảo, triển lãm và tổ chức các hội nghị… theo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Tờ trình số 72-TTr/TU ngày 29/12/2023 của Thành ủy về đề án, kế hoạch của thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nội dung cụ thể, gồm có:

Phong trào thi đua thúc đẩy xây dựng đô thị văn minh, “Sáng – xanh – sạch – đẹp”Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà NộiPhong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”Thi đua thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Thẩm định và đề xuất công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, gắn biển khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đôXuất bản sách “Những bông hoa đẹp” tập XXXHoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cấp khen thưởng Huân chương cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà NộiTham mưu Thành phố xét, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”Thi đua đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố và các Ban đảng Thành ủy; yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố) theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định./.

Trung Kiên

Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (nguoihanoi.vn)