Tọa đàm vận dụng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chiều ngày 11/10, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị tọa đàm Vận dụng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ quận Đống Đa.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa Nguyễn Minh Hùng cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn; có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tọa đàm vận dụng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Quang cảnh buổi toạ đàm

Để thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/QU “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời tích cực tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nghiên cứu, tiếp tục suy ngẫm về bài viết và tập hợp các tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; những vấn đề về lý luận và thực tiễn được đặt ra trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.

Từ đó liên hệ thực tiễn, vận dụng những nội dung bài viết đề cập, để rèn luyện thêm bản lĩnh chính trị, làm tròn trách nhiệm cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong toàn Đảng bộ quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những nhận thức lý luận chung về bản chất, đặc trưng, tính tất yếu, tính ưu việt… của chủ nghĩa xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư; những vấn đề cụ thể đã được làm sáng tỏ qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, trên các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tính ưu việt, những giá trị tiến bộ, nhân văn và việc xây dựng xã hội, văn hóa, con người; bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa…

9 tham luận tại hội nghị của các đại biểu cũng chia sẻ về việc vận dụng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người; trong thực hiện “chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nông thôn, hướng đến nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn quận…

Tọa đàm vận dụng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Các đại biểu tham luận tại buổi toạ đàm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những vấn đề lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với phát triển của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để những tư tưởng, quan điểm, giá trị lý luận cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấm sâu hơn vào trong tư duy nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị cán bộ, đảng viên của quận tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa bài viết của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan đơn vị của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, nhằm củng cố hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cùng với đó thường xuyên vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn, định hướng quan trọng trong nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, nhất là những nhận thức lý luận về bản chất, đặc trưng, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó có những hành động thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong toàn quận Đống Đa.

Trần Vũ