Trên 3.700 cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra

Đây là kết quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới được tham gia lần đầu. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn đã tổ chức 36 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn cho 3.746 lượt cán bộ Công đoàn.

Nội dung tập huấn chủ yếu về việc bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra, giám sát và các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.

Trên 3.700 cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra
Đại biểu dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính và công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Công đoàn do LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức trong năm 2022

Các lớp cũng tập huấn về giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Hướng dẫn số 742/HD-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn…

Từ nay đến cuối năm 2022, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp sẽ tham mưu với Ban chấp hành, Ban Thường vụ cùng cấp tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới tham gia làm công tác kiểm tra Công đoàn, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn… nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/tren-3700-can-bo-cong-doan-duoc-tap-huan-nghiep-vu-ve-cong-tac-kiem-tra-144054.html