Từ 2023, thay đổi về điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Từ ngày 1/7/2023, người bệnh khi đi khám chữa bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục.

Năm 2023, do có sự thay đổi về lương cơ sở nên điều kiện về chi phí đồng chi trả của các lần khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến cũng có sẽ có sự điều chỉnh.

Theo Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 khóa XV (tháng 11/2022), từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ 2023, thay đổi về điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
Từ 1/7/2023, do có sự thay đổi về lương cơ sở nên điều kiện về chi phí đồng chi trả của các lần khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến cũng có sẽ có sự điều chỉnh. (Ảnh minh họa).

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/6/2023, người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng sẽ được xem xét hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện, người bệnh tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán, qua đó giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng kinh tế khi phải điều trị trong thời gian dài.

Về quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục, theo quy định, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, người tham gia sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Cụ thể, theo điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT quy định về quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục, người bệnh được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu đáp ứng điều kiện tại mục 2.

Cụ thể, tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên như sau: Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục tiếp theo là trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1, Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Điều kiện được hưởng BHYT 5 năm liên tục

Theo các quy định hiện hành, điều kiện để người bệnh được hưởng BHYT 5 năm liên tục bao gồm:

– Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên;

– Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Số tiền cùng chi trả/chi phí đồng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có BHYT phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng của loại thẻ BHYT.

Ví dụ: Thẻ BHYT có mức hưởng 80% thì người bệnh phải đồng chi trả 20% trong tổng chi phí thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

– Đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

B.D
https://laodongthudo.vn/tu-2023-thay-doi-ve-dieu-kien-huong-quyen-loi-bao-hiem-y-te-5-nam-lien-tuc-152272.html