Tuyên giáo Sơn Tây: Phát huy năng lực, bản lĩnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua, ngành Tuyên giáo của thị xã Sơn Tây đã phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Cách đây 93 năm, ngày 1/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Với ý nghĩa đặc biệt đó, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội.

93 năm qua, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

Tuyên giáo Sơn Tây: Phát huy năng lực, bản lĩnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội
Ban Tuyên giáo Thị uỷ Sơn Tây vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua, ngành Tuyên giáo của Thị xã đã phát huy truyền thống vẻ vang làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ Thị xã đến cơ sở đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ Thị xã, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Với phương châm chủ động, nhạy bén, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó; ngành Tuyên giáo thị xã Sơn Tây đã linh hoạt, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị trong tham mưu chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội vào triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện dịch Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Tuyên giáo số” theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Thành ủy và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thị xã, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây là một trong các Ban xây dựng Đảng của Thị ủy, tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy trong công tác xây dựng kế hoạch, chương trình nghiên cứu quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị – lịch sử Đảng, văn hóa – văn nghệ, báo chí – phát hành; dư luận xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thị xã. Những cống hiến của đội ngũ Tuyên giáo thị xã Sơn Tây đã được các cấp, các ngành đánh giá, ghi nhận qua từng năm.

Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây được tặng 4 cờ thi đua xuất sắc, 19 bằng khen, 59 giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây; nhiều năm liên tục đạt Tập thể Lao động tiên tiến cấp Thị xã, Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố Hà Nội; hàng chục lượt cá nhân được tặng Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, là cán bộ, công chức, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, Chi bộ đều đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, ngành Tuyên giáo Thị xã Sơn Tây đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngành Tuyên giáo Thị xã đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…; qua đó tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ Thị xã đến cơ sở.

Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh” góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học và làm theo Bác trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Công tác triển khai quy chế phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư đã bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn Thị xã. Hoạt động nắm bắt dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng kịp thời.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đi vào chiều sâu, tạo được thế trận đồng bộ, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Những ảnh hưởng, tác động từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xung đột Nga – Ukraine kéo theo những hệ lụy, tác động xấu nền kinh tế, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường xuyên tạc, chống phá… là những thách thức lớn đòi hỏi công tác tư tưởng phải được đổi mới, thích ứng và theo kịp diễn biến tình hình. Với mục tiêu “chủ động đi trước, dự đoán trúng, tham mưu hay”, những người làm công tác Tuyên giáo của Thị xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên giáo Thị xã cũng xác định rõ trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực…

Tự hào về truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và quyết tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung”, ngành Tuyên giáo Thị xã sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, hiện đại hơn trên từng lĩnh vực công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa thị xã Sơn Tây phát triển nhanh, bền vững, là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

Đ.L
https://laodongthudo.vn/tuyen-giao-son-tay-phat-huy-nang-luc-ban-linh-tao-su-dong-thuan-trong-xa-hoi-158911.html