Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cũng như đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô về kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019 – 2024…

img_8106.jpg
Biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất – TP Hà Nội)

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 443 -HD/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền tạo sự đồng thuận, nền tảng vững chắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bản Thành phố.

Khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Cổ vũ, động viên và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024 gồm những nội dung cụ thể:

Trước Đại hội: Tuyên truyền Văn bản số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Thông tri số 08-TT/TU ngày 14/3/2024 của Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ IV năm 2027;

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045″; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Kết quả thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới;

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khoá XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030;

Thành tựu trong công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước và của Thành phố sau 16 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế của Thủ đô; Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong Đại hội: Tiêu chuẩn lựa chọn, giới thiệu đại biểu tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc; Danh sách đại biểu tham gia Đại hội; Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; gương “người tốt, việc tốt”, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, gia đình văn hóa, điển hình tiên tiến thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đồng bào dân tộc thiểu số;

Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân trong việc phát huy và giữ gìn di sản văn hóa ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau Đại hội: Kết quả, thành công của Đại hội; Nghị quyết của Đại hội; các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội.

Tuyên truyền thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan báo chí Thành phố; trang/cổng thông tin điện tử Thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và hệ thống thông tin cơ sở; Thông tin trực quan bằng các pa-nô, biểu ngữ, áp-phích ở các khu vực, điểm giao thông tập trung đông người; tăng cường công tác thông tin lưu động kết hợp biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa,…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với tuyên truyền thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2019 – 2024 nói chung và năm 2024 nói riêng, thiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỷ 2025 – 2030, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước./.

Kim Thoa

Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024 (nguoihanoi.vn)