Tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Bám sát định hướng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) của Thành ủy và tình hình thực tiễn Thủ đô, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

hinh-3_1.jpg

Tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (nguồn: internet)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã phát huy, thực hiện tốt chức năng, vai trò là trung tâm quy tụ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô, với nhiều hình thức đa dạng, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của Thành phố; phát huy được vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Triển khai sâu rộng, kịp thời, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;

Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động và được các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, đồng bảo các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tham gia ủng hộ tích cực công tác tham gia ủng hộ tích cực công tác phòng, chống dịch, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô đồng thời khắc phục một số hạn chế, tồn tại như: Công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tại một số nơi chưa đồng đều, việc nắm tình hình Nhân dân có nơi hiệu quả còn hạn chế. Việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, người Việt Nam ở nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận với chính quyền có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn và đội ngũ cộng tác viên chưa phát huy hết tiềm năng. Chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại một số nơi còn hạn chế,…; Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền trong các tổ chức Đảng, MTTQ các cấp thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”; “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”; tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò là nòng cốt chính trị, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tạo sự nhất trí về chính trị và đồng thuận trong Nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, là địa chỉ tin cậy để người dân nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình; làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết thấu đáo, kịp thời những bức xúc, ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, không để nảy sinh những điểm nóng, phức tạp. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, các hoạt động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”,…Phát huy tính tự chủ, tự quản của Nhân dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực. Khơi dậy và tiếp tục thực hiện phương thức xã hội hoá các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của Thủ đô và đất nước.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, nhất là trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Trong thời gian tới, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng + bàn thành phố Hà Nội; việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân… Trong quá trình giám sát, cần trung phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan khắc phục kịp thời.

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về các mặt, thường xuyên nêu gương, phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và Nhân dân được nhờ. Tập hợp, phát huy tối đa vai trò, sự đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chú trọng phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, Uỷ viên Ủy ban Mặt trận các cấp trong các hoạt động công tác Mặt trận. Thực hiện tốt Thông tri số 07-TT/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Cuối cùng là chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tích cực đăng tải thông tin, bài viết trên tài liệu “Thông tin nội bộ”, các báo, đài, bản tin của Thành phố và các đơn vị, địa phương, trên hệ thống thông tin cơ sở về: Các nhiệm vụ lớn của Thủ đô và về vị trí, vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp Nhân dân, tạo thành sức mạnh chung để giải quyết có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, nhất là các nhiệm vụ cấp bách về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch bệnh,…; kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của MTTQ và Nhân dân; việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp hiệu quả với MTTQ Việt Nam các cấp nhằm xây dựng, phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Kim Thoa

https://nguoihanoi.vn/tuyen-truyen-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-cap-76810.html