UBND thành phố Hà Nội xem xét biên chế cán bộ phường, cán bộ, công chức cấp xã

Chiều 3/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 11/2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền…

Tại phiên họp, UBND Thành phố xem xét tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp, số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức cấp xã; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; biên chế làm việc tại các Hội đặc thù; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2024.

UBND thành phố Hà Nội xem xét biên chế cán bộ phường, cán bộ, công chức cấp xã
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 11/2023

UBND Thành phố cũng xem xét tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Quy định chế độ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội”; tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Quy định chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội, hỗ trợ cho một nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn, thương tích nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố”; tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội”.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050; tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Điều chỉnh một số định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách của Thành phố”.

Bên cạnh đó, các sở, ngành báo cáo kết quả rà soát, đề xuất về việc xây dựng các báo cáo Nghị quyết bổ sung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1386-TB/TU ngày 24/10/2023.

UBND Thành phố cũng nghiên cứu, có ý kiến biểu quyết qua phần mềm quản lý cuộc họp tại hội nghị đối với: Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 – 2025”; tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung mức chi đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025; tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025”; tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy định giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

 

P.Ngân